• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

IGK I - Wniosek o zawarcie umowy najmu na lokal

Symbol:

IGK I

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 18 28, fax 44 732 18 23

1.   Wniosek o zawarcie umowy najmu na lokal – IGK I.

2. O najem lokalu mieszkalnego lub najem socjalny lokalu mogą ubiegać się osoby, które są mieszkańcami Miasta Piotrków Trybunalski.

3.   W przypadku wniosku o lokal A-lokal mieszkalny dołączyć kserokopie umowy najmu (jeżeli taką posiada zainteresowany).

4. Zaświadczenia o dochodach brutto poszczególnych członków gospodarstwa domowego, uzyskanych
w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. Dochód – należy przez to rozumieć wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r.o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 319), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn.zm.), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821).

5. Orzeczenie o niepełnosprawności lub decyzję ZUS wnioskodawcy lub osób zgłoszonych we wniosku do wspólnego zamieszkiwania (jeżeli takie posiada).

6. W przypadku wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu C z powodu konieczności wyłączenia budynku
z użytkowania – załączyć decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz umowę najmu lokalu.

7. Potwierdzenie na wniosku meldunku pod wskazanym adresem. Potwierdzenie można uzyskać w Biurze Obsługi Mieszkańców - Referat Ewidencji Ludności ul. Szkolna 28, wejście B.

8. Pismo opisujące szczegółowo sytuację rodzinną i materialną wnioskodawcy, podać powody złożenia wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu A, B, C. Określić na podstawie uchwały tj. według poniższych kryteriów:

 1.1. O zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

1) nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych;

2) których dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, nie przekracza:
a) 200%  najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
b) 130%  najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym;

3) są mieszkańcami Miasta Piotrków Trybunalski, warunek ten nie dotyczy osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności domy dziecka, rodzinne domy dziecka oraz rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub inne ośrodki wymienione w przepisach o pomocy społecznej, których poprzednim miejscem zamieszkania było Miasto Piotrków Trybunalski.

2. Uprawnionymi do najmu lokalu mieszkalnego w pierwszej kolejności są osoby:

1) opuszczające po osiągnięciu pełnoletności domy dziecka, rodzinne domy dziecka oraz rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub inne ośrodki wymienione w przepisach o pomocy społecznej, pod warunkiem, że wychowanek realizuje indywidualny program usamodzielnienia i wniosek o przydział lokalu mieszkalnego złoży w czasie trwania procesu usamodzielnienia tj. do 25 roku życia;

2) które utraciły możliwość zamieszkiwania w dotychczas wynajmowanym lokalu mieszkalnym, wskutek katastrofy budowlanej lub klęski żywiołowej;

3) mieszkają w lokalu, w którym łączna powierzchnia mieszkalna (pokoi) w przeliczeniu na osobę jest mniejsza od 5 m2 lub mieszkają w lokalu nie spełniającym wymagań dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w rozumieniu przepisów określających warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz nie posiadają tytułu prawnego do jakiegokolwiek lokalu w Piotrkowie Trybunalskim i pobliskiej miejscowości, a w przypadku małżonków wymóg ten spełniają obydwoje;

4) posiadające tytuł prawny do lokalu w zasobach prywatnych na okres nie dłuższy niż 1 rok albo wypowiedziano im umowę najmu lokalu.

2.1. O najem socjalny lokalu mogą ubiegać się osoby, które:

1) nie posiadają tytułu prawnego do jakiegokolwiek lokalu mieszkalnego w Piotrkowie Trybunalskim lub pobliskiej miejscowości, a w przypadku małżonków wymóg ten spełniają obydwoje;

2) których dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, nie przekracza:
       a) 125%  najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
       b) 75%   najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.  

2. Umowy najmu socjalnego lokalu zawiera się ponadto z osobami, którym sąd przyznał prawo do najmu socjalnego lokalu w wyroku sądu w sprawie o opróżnienie lokalu.

3. Pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu mają osoby opuszczające po osiągnięciu pełnoletności domy dziecka, rodzinne domy dziecka oraz rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub inne ośrodki wymienione w przepisach o pomocy społecznej, pod warunkiem, że wychowanek realizuje indywidualny program usamodzielnienia i wniosek o najem socjalny lokalu złoży w czasie trwania procesu usamodzielnienia tj. do 25 roku życia.

3. Lokale zamienne przysługują osobom, które:

1) zamieszkują w lokalach położonych w budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy, które zostały wyłączone z użytkowania i wymagają opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku;

2) zamieszkują w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy, w których rodzaj koniecznej naprawy wymaga opróżnienia lokalu na czas remontu, nie dłużej niż na 1 rok;

3) zamieszkują w lokalach wymagających opróżnienia, o których mowa w art. 32 ustawy;

4) zamieszkują w budynkach jednostek kultury, oświaty, pomocy społecznej podległych Prezydentowi Miasta oraz w innych budynkach użyteczności publicznej lub w budynkach wymagających opróżnienia przez mieszkańców ze względu na przeznaczenie ich na cele użyteczności publicznej;

5) nabyły prawo do lokalu zamiennego na podstawie orzeczenia sądowego;

6) utraciły możliwość zamieszkiwania w dotychczas wynajmowanym lokalu mieszkalnym, stanowiącym mieszkaniowy zasób gminy z powodu katastrofy budowlanej, pożaru, klęski żywiołowej lub innych nieprzewidzianych zdarzeń.   

Usługa jest bezpłatna.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta ul. Szkolna 28 lub przesłać na adres Urzędu.

Wnioski rozpatrywane będą raz w miesiącu. Informacja o trybie załatwienia wniosku zostanie udzielona pisemnie w terminie 30 dni od daty jego złożenia.

Odwołania dotyczące ogłoszonego projektu listy przyjmuje Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta przez okres 40 dni od daty wywieszenia listy, tj. od 15 października do
23 listopada.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii, delegaturze lub w referacie prowadzącym sprawę.

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2020 r.  poz. 611),
 • Uchwała Nr  XXIII/336/20 Rady  Miasta  Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Załączniki

 1. Wniosek

  (doc) 0.08mb

 • Referat: Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 • Kategoria: Lokale komunalne
 • Data publikacji: 2020-11-02
 • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 4 =
Link
4 + 4 =