• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Numery rachunków bankowych Urzędu Miasta

Obsługę bankową Miasta Piotrkowa Trybunalskiego prowadzi SANTANDER BANK POLSKA S.A.

Numer Swiftowy Banku (BIC): WBKPPLPP
Numer IBAN: PL

Rachunki bankowe:

Rachunek dochodów

34 1090 2590 0000 0001 5213 1372


Rodzaje wpłat:
podatek od środków transportowych, podatek rolny i leśny od osób prawnych, mandaty wystawione przez Straż Miejską, opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Gminy i Skarbu Państwa, dzierżawa, sprzedaż nieruchomości, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłata adiacencka, renta planistyczna, opłata za udostępnienie danych osobowych, opłata za udostępnienie informacji publicznej, opłata za usługi geodezyjne świadczone przez MODGiK i inne dochody Urzędu Miasta

Podatek od nieruchomości oraz podatek rolny, leśny i podatek pobierany w formie łącznego zobowiązania pieniężnego należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji ustalającej wymiar podatku na dany rok.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych należy wpłacać na rachunek wymieniony powyżej. O numerach indywidualnych rachunków bankowych podatnicy zostaną powiadomieni w stosownych pismach.

Opłaty za rejestrację pojazdów oraz wymianę dokumentów związanych z pojazdami, opłaty za wydanie i wymianę praw jazdy oraz za wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne.

Dochody z opłaty skarbowej

91 1090 2590 0000 0001 5213 1413.


Rodzaje wpłat:
opłata skarbowa, w tym m.in. opłaty za wydanie aktów stanu cywilnego, wydanie zaświadczeń, zezwoleń (pozwoleń, koncesji), złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia

Rachunek bieżący Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

61 1090 2590 0000 0001 5213 1371

Rodzaje wpłat:
dotacje, subwencje, udziały w podatku dochodowym, 20% spłaconego przez dłużników alimentacyjnych zadłużenia z tytułu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości należnej Gminie Miasto Piotrków Trybunalski jako gminie dłużnika.

NIP i REGON dla Urzędu Miasta do rozliczeń z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i rozliczeń z ZUS

NIP 771-00-20-211
REGON 000655764

NIP i REGON dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT

NIP 771-27-98-771
REGON 590648468
Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 7 =
Link
7 + 7 =