• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Stanowiska Referatu Komunikacji

ADRES:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28 (wejście B)


TELEFON:

 • kolejki do stanowisk ds. rejestracji pojazdu ("C" i "D") - tel. (44) 732 18 17; 732 18 18,
 • kolejki do stanowisk ds. praw jazdy ("A" i "B") - tel. (44) 732 18 13; 732 18 21,

CZYNNE:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8.00 - 15.30
wtorek: 8.00 - 17.00
 

STANOWISKA DS. REJESTRACJI POJAZDÓW ZAJMUJĄ SIĘ:

 • rejestracją pojazdu zakupionego w kraju (nowego i używanego),
 • rejestracją pojazdu sprowadzonego z zagranicy,
 • rejestracją pojazdu zabytkowego i unikatowego,
 • czasową rejestracją pojazdu na wniosek właściciela,
 • dokonywaniem wpisu do dowodu rejestracyjnego:
 • dokonywaniem wpisu do dowodu rejestracyjnego:
 • odnotowaniem adnotacji o montażu instalacji gazowej,
 • odnotowaniem adnotacji o ustanowieniu lub wykreśleniu zastawu rejestrowego na pojeździe,
 • czasowym wycofywaniem pojazdu z ruchu,
 • wprowadzaniem zmian we wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,

WYDAWANIEM:

 • decyzji o nadaniu i umieszczeniu cech identyfikacyjnych - numerów: podwozia/nadwozia/silnika,
 • dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję,
 • wydawaniem wtórnika dowodu rejestracyjnego,
 • tablic rejestracyjnych,
 • kart pojazdu,
 • znaków legalizacyjnych lub naklejek na szybę,
 • zaświadczeń potwierdzających dane pojazdu,
 • zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
 • zaświadczeń oraz uwierzytelnionych odpisów z akt ewidencyjnych referatu komunikacji,
 • zezwoleń na przeprowadzenie badań technicznych pojazdów,
 • uprawnień dla diagnosty.

STANOWISKA DS. PRAW JAZDY ZAJMUJĄ SIĘ:

 • przekazywaniem akt kierowcy po egzaminie negatywnym do wskazanego ośrodka ruchu drogowego,
 • przywracaniem cofniętych uprawnień,
 • zwracaniem zatrzymanego prawa jazdy po zakazie prowadzenia pojazdów (bez wymiany dokumentów),

WYMIANĄ:

 • starego prawa jazdy na dokument nowej generacji,
 • zagranicznego prawa jazdy na polskie,
 • wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami,

WYDAWANIEM:

 • uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi,
 • międzynarodowego prawa jazdy,
 • wtórnika prawa jazdy z powodu: zniszczenia, upływu terminu ważności badań lekarskich, zmiany nazwiska lub adresu, utraty dokumentu,
 • prawa jazdy po cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi w przypadku przekroczenia 20-tu punktów karnych,
 • prawa jazdy przed upływem orzeczonej kary zakazu prowadzenia pojazdów/ (za pośrednictwem jednostki, która je wydała za granicą - dotyczy osób zamieszkałych poza granicami Polski).
Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 2 =
Link
1 + 2 =