• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zanim napiszesz petycję

Co może być przedmiotem petycji ?

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
Katalog spraw, w jakich można złożyć petycję, jest szeroki – użyte sformułowanie “w szczególności” wskazuje jedynie na przykładowe tematy petycji. 

Kto i w jakiej sprawie może złożyć petycję ?

Petycję może złożyć każdy: indywidualnie (we własnej sprawie) lub grupowo (zarówno grupa obywateli, jak i grupa instytucji) oraz w imieniu innej osoby/instytucji (organizacji pozarządowej, firmy) – w tym ostatnim przypadku wymagana jest jej zgoda. Taką zgodę załącza się do składanej petycji.

Do kogo można skierować petycję ?

Petycję można skierować do wszystkich organów władzy publicznej (np. do prezydenta miasta, rady miasta czy ministra), ale także “do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej”.

W jakiej formie można złożyć petycję i gdzie ?

Petycję można złożyć w formie tradycyjnej (papierowej) oraz w formie elektronicznej ( “za pomocą środków komunikacji elektronicznej”).
Zapis w ustawie o petycjach “petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym”, oznacza, że posiadanie takiego podpisu nie jest konieczne do złożenia e-petycji.
Petycję do Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego można złożyć w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta zlokalizowanych przy:

  • Pasażu K. Rudowskiego 10
  • ul. Szkolnej 28

oraz za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (e-PUAP) na stronie: BIP Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego lub na adres email: e-urzad@piotrkow.pl.

Co powinna zawierać petycja ?

Petycja powinna zawierać takie informacje jak:

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

3) oznaczenie adresata petycji;

4) wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego powinna zawierać także: imię i nazwisko/ nazwę, miejsce zamieszkania/ siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot ten wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycjiw formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie, na stronie internetowej Urzędu Miasta, danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, w którego imieniu jest składana.
Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję. Należy pamiętać, że w przypadku grupy podmiotów trzeba wskazać adresy mailowe każdego z tych podmiotów.

Co się stanie z petycją po jej złożeniu ?

Po pierwsze Urząd Miasta ma obowiązek niezwłocznie umieścić na stronie internetowej informację zawierającą jej skan i datę złożenia petycji. Opublikowane mogą zostać także imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub dane osoby / instytucji, w imieniu której jest ona składana – o ile zostanie wcześniej wyrażona taka wola składających (“petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu (…)” w imieniu którego petycja jest składana).
Po drugie Urząd Miasta ma obowiązek ww. informację niezwłocznie aktualizować o dane dotyczące przebiegu postępowania, “w szczególności” dane dotyczące:

  • zasięgania opinii,
  • przewidywanego terminu załatwienia petycji,
  • sposobu załatwienia petycji.

W jakim terminie petycja zostanie rozpatrzona ?

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Jednak „w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w terminie (…)„ 3 miesięcy, „(…) termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy, licząc od upływu (…) pierwszego, trzymiesięcznego terminu.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji.

Urząd Miasta zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Nie jest dopuszczalne wniesienie skargi w przedmiocie sposobu rozpatrzenia petycji.

Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 8 =
Link
4 + 8 =