• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

SPS III - Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę

Symbol:

SPS III

Referat Spraw Społecznych
ul. Pasaż K. Rudowskiego 10
telefon 44 732 77 42

1. Wypełniony wniosek. Pobierz SPS III.

Wniosek możesz też dostać w Urzędzie Miasta.

2. Pełnomocnictwo - w przypadku jego udzielenia.

1. Opłatę za korzystanie z zezwolenia  wnosi się na rachunek gminy przed jego wydaniem,
w wysokości:

 • 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwo,
 • 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu(z wyjątkiem   piwa),
 • 2.100,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
2. Opłaty za korzystanie z zezwolenia w roku nabycia lub utraty jego ważności dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu jego ważności.

3. Przedsiębiorcy, którzy prowadzili sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim muszą złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży za zeszły rok. Termin na złożenie oświadczenia to 31 stycznia.
Opłatę za korzystanie w następnym roku z zezwolenia przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
 • 37.500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo – wnosi w  wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 37.500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi   w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku  poprzednim,
 • 77.000,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

4. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa w punkcie 3, wnoszą opłatę w wysokości określonej w punkcie 1.

5. Opłatę za korzystanie z zezwolenia możesz wnieść na rachunek bankowy GETIN NOBLE BANK S.A. nr  15 1560 0013 2323 1404 1000 0001
lub w kasach Urzędu Miasta.  

6. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia. Podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł

Zwolnienie z opłaty dotyczy m.in. pełnomocnictwa:
 • udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
 • poświadczonego notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniającego do odbioru dokumentów.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.

7. Opłatę skarbową za pełnomocnictwo możesz wnieść na rachunek bankowy
GETIN NOBLE BANK S.A. nr  55 1560 0013 2322 6887 8000 0003
lub w kasach Urzędu Miasta.

Wniosek możesz złożyć w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta:

 • Pasażu K. Rudowskiego 10,
 • ul. Szkolna 28 (wejście A, B).

Wniosek możesz również przesłać na adres Urzędu Miasta:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Pasaż K. Rudowskiego 10
97 – 300 Piotrków Trybunalski,

lub wysłać online przez ePUAP.

Do 30 dni.

Od decyzji możesz odwołać się  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Termin na odwołanie to 14 dni od daty  doręczenia decyzji.

1. Zezwolenie wydawane jest na okres do dwóch lat.

2. Jeżeli wniosek nie będzie kompletny zostaniesz wezwany do usunięcia braków. Termin to 7 dni od daty otrzymania wezwania. Nieusunięcie braków w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

3. Odbiór zezwolenia może nastąpić w jednej z dwóch form:

 • osobiście  lub przez pełnomocnika,
 • przesyłką pocztową.

• art. 11  i  art. 18  ust. 4-5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
• art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
• art.  33  § 3 oraz art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Załączniki

 1. Wniosek

  (docx) 0.03mb

 • Referat: Referat Spraw Społecznych
 • Kategoria: Sprzedaż napojów alkoholowych
 • Data publikacji: 2020-10-14
 • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 8 =
Link
1 + 8 =