• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

SPN XI - Jednorazowa opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Symbol:

SPN XI

Referat Gospodarki Nieruchomościami
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 30 36
fax: 44 732 18 04

1. Wypełniony wniosek. Pobierz SPN XI.

Wniosek możesz też dostać w Urzędzie Miasta.

2. Jeżeli  chcesz ubiegać się o udzielenie bonifikaty 99%, dodatkowo do wniosku dołącz:
• oświadczenie o udzielenie bonifikaty w wysokości 99%. Pobierz oświadczenie.
• Uwierzytelnione kopie dokumentów , które uprawniają do udzielenia bonifikaty 99%, np.:

 • orzeczenie, które potwierdza posiadany stopień niepełnosprawności,
 • Karta Dużej Rodziny.

Opłata skarbowa: 

 • nie podlega przepisom ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Wniosek możesz złożyć w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta:

 • Pasażu K. Rudowskiego 10,
 • ul. Szkolna 28 (wejście A, B).

Wniosek możesz również przesłać na adres Urzędu Miasta:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28
97 – 300 Piotrków Trybunalski.

14 dni od dnia złożenia wniosku.

1. Od pisma z informacją o wysokości opłaty jednorazowej nie przysługuje odwołanie ani zażalenie w trybie ustawy  Kodeks postępowania administracyjnego.

2. Jeżeli właściciel nie zgadza się z wysokością opłaty jednorazowej lub wysokością kwoty należnej do zapłaty, może złożyć wniosek o ponowne jej ustalenie w drodze decyzji. Wniosek składa się do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia informacji - zgodnie z art. 7 ust. 8a ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

1. Bonifikata w wysokości 99% od opłaty jednorazowe, za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności j, przysługuje:

 • osobom, którym orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym/znacznym, lub  przed ukończeniem 16 roku życia. Dotyczy to również opiekunów prawnych i przedstawicieli ustawowych, którzy  zamieszkiwali w dniu przekształcenia z tymi osobami.
 • członkom rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
 • inwalidom wojennym i wojskowym, o których mowa w ustawie z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
 • kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego, o których mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Dotyczy to również ich opiekunów prawnych, którzy są właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych/lokali mieszkalnych służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tych osób.

• art. 7 ust. 7 i 8, art. 9a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Załączniki

 1. Oświadczenie

  (docx) 0.02mb

 2. Wniosek

  (docx) 0.02mb

 • Referat: Referat Gospodarki Nieruchomościami
 • Kategoria: Nieruchomości
 • Data publikacji: 2020-10-13
 • Data modyfikacji: 2021-04-06
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 5 =
Link
5 + 5 =