• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

SPN IV - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (dotyczy osób fizycznych będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych garażami lub przeznaczonych pod taką zabudowę lub nieruchomości rolnych)

Symbol:

SPN IV

Referat Gospodarki Nieruchomościami
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 30 36
fax: 44 732 18 04

1. Wypełniony wniosek. Pobierz SPN IV.

Wniosek możesz też dostać w Urzędzie Miasta

2. Opłatę skarbową.

1. Opłata za przekształcenie:

 • Zgodnie z przepisami art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – przekształcenie jest odpłatne.
 • Użytkownik wieczysty wnosi zaliczkę na poczet wykonania operatu szacunkowego. Po wydaniu decyzji koszty postępowania zostaną rozliczone, a wpłacona zaliczka zwrócona. Jeżeli użytkownik wieczysty po wykonaniu operatu szacunkowego wycofa wniosek, wpłacona zaliczka nie będzie zwracana.
 • Przekształcenie nieodpłatne, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości -przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości następuje nieodpłatnie na rzecz:osób fizycznych, o których mowa w art. 1 ust. 1a, lub ich następców prawnych tj.: użytkowników wieczystych lub ich następców prawnych, którym oddano nieruchomość w użytkowanie wieczyste w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na  podstawie  innych  tytułów, przed dniem 5.12.1990 r. 
2. Opłata skarbowa:
 • Wysokość opłaty 10 zł.
 • Opłatę skarbową wnosi się w dniu złożenia wniosku.

Opłatę skarbową możesz wnieść na rachunek bankowy GETIN NOBLE BANK S.A.
nr  55 1560 0013 2322 6887 8000 0003
lub w kasach Urzędu Miasta.

Wniosek możesz złożyć w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta:

 • Pasażu K. Rudowskiego 10,
 • ul. Szkolna 28 (wejście A, B).

Wniosek możesz również przesłać na adres Urzędu Miasta:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28
97 – 300 Piotrków Trybunalski,

lub wysłać online przez ePUAP.

Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.

1. Możesz odwołać się od decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy.  Odwołanie należy złożyć do:

Samorządowego Kolegium Odwoławczego
ul. Słowackiego 19, 97 – 300 Piotrków Trybunalski,

za pośrednictwem:
Prezydenta Miasta  Piotrkowa Trybunalskiego.

Masz 14 dni od daty otrzymania decyzji na złożenie odwołania.

2. Możesz odwołać się od decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. Odwołanie należy złożyć do:

Wojewody Łódzkiego
ul. Piotrkowska 104, 90 – 926 Łódź,

za pośrednictwem:
Prezydenta Miasta  Piotrkowa Trybunalskiego.

Masz 14 dni od daty otrzymania decyzji na złożenie odwołania.

1. Forma załatwienia sprawy:

 • decyzja administracyjna.
2. Jeżeli z wnioskiem występuje większa liczba osób niż dwie, należy dołączyć dodatkową stronę z danymi dotyczącymi tych osób. Należy ponownie wydrukować drugą stronę wniosku.

3. Z wnioskiem mogą wystąpić wyłącznie osoby fizyczne, o których mowa w art. 1 ust 1 i ust. 3  nw. ustawy w brzmieniu obowiązującym przed 9.10.2011 r. (zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 10.03.2015 r. sygn.. K 29/13). Są to osoby fizyczne będące w dniu wejścia w życie ustawy, użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych. Z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić osoby fizyczne będące następcami prawnymi.

4. Zgodnie z treścią art. 1 ust. 1b ww. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. „przekształceniu” nie podlegają:
 • nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste Polskiemu Związkowi Działkowców.
 • nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste państwowym i samorządowym osobom prawnym, a także spółkom handlowym, dla których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego jest podmiotem dominującym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
 • nieruchomości ,co do których toczy się postępowanie administracyjne, które ma na celu nabycie nieruchomości lub jej części pod inwestycję celu publicznego.

• przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości.
• Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2015 r. sygn. K 29/13.

Załączniki

 1. Oświadczenie

  (pdf) 0.04mb

 2. Wniosek

  (docx) 0.02mb

 • Referat: Referat Gospodarki Nieruchomościami
 • Kategoria: Przekształcenie użytkowania wieczystego
 • Data publikacji: 2020-10-13
 • Data modyfikacji: 2021-04-06
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 2 =
Link
1 + 2 =