• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

SPN III - Wniosek o udostępnienie nieruchomości będących własnością lub w użytkowaniu wieczystym gminy Piotrków Trybunalski/Skarbu Państwa/Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - miasta na prawach powiatu/ w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej.

Symbol:

SPN III

Referat Gospodarki Nieruchomościami
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 18 53
fax: 44 732 18 04

1. Wypełniony wniosek. Pobierz SPN III.

Wniosek możesz też dostać w Urzędzie Miasta.

2. Załączniki:

A. Dla urządzeń wymagających pozwolenia na budowę:
a. Opinia Pracowni Planowania Przestrzennego o zgodności planowanej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie objętym inwestycją:

 • aktualną decyzję o warunkach zabudowy,
lub
 • decyzję o lokalizacji celu publicznego wraz z załącznikiem graficznym, o ile jej wydanie przewidziane jest przepisami prawa.

(oryginał lub uwierzytelniona kopia dokumentów).

b. odpis protokołu z narady koordynacyjnej oraz fragment dokumentacji projektowej z naniesionym przebiegiem projektowanych urządzeń wraz z adnotacją, że dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej
(oryginał lub uwierzytelniona kopia),**

c. W przypadku przyłączy oraz sieci, których sytuowanie nie wymaga uzgodnienia na naradach koordynacyjnych, warunków technicznych wydanych przez gestorów sieci oraz projektu lub mapy z sieci lub przyłącza.
(oryginał lub uwierzytelniona kopia),**

d. Opinia administratora lub zarządcy, w przypadku gdy teren jest administrowany lub zarządzany.

B. W przypadkach nie wymagających pozwolenia na budowę ( np. zgłoszenie)
– załączniki wymienione w pkt A z wyłączeniem lit. a.

C. Pełnomocnictwo - jeżeli zostało udzielone.
(oryginał lub uwierzytelniona kopia)

**Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na terenach miasta Piotrkowa Trybunalskiego  koordynuje się na naradach koordynacyjnych organizowanych przez starostę. Uzgodnienia na naradach nie wymagają przyłącza oraz sieci uzbrojenia terenu sytuowanych wyłącznie w granicach działki budowlanej.

Opłata skarbowa: 

 • nie podlega przepisom ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Wniosek możesz złożyć w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta:

 • Pasażu K. Rudowskiego 10,
 • ul. Szkolna 28 (wejście A, B).

Wniosek możesz również przesłać na adres Urzędu Miasta:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28
97 – 300 Piotrków Trybunalski.

Miesiąc od daty zebrania pełnej dokumentacji w sprawie.

Odwołanie nie przysługuje.

Forma załatwienia:

 • Pisemna zgoda na udostępnienie nieruchomości wraz z naliczonymi z tego tytułu opłatami.
 • Pisemna odmowa udostępnienia nieruchomości.

• przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

• Zarządzenie Nr 183 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej z dnia 06 maja 2013 r. w sprawie określania wysokości stawek i zasad stosowania opłat za udostępnienie nieruchomości gruntowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (poza pasem drogowym), celem budowy, przebudowy, remontu, wymiany czy demontażu urządzeń infrastruktury technicznej bądź w celach doraźnych, zmienione Zarządzeniem Nr 246 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 25 czerwca 2013 r., Zarządzeniem Nr 343 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej z dnia 15 września 2014 r., Zarządzeniem Nr 194 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej z dnia 11 maja 2016 r.
oraz Zarządzeniem Nr 457 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wykonującego zadanie
z zakresu administracji rządowej z dnia 22 listopada 2016 r.,

• Zarządzenie Nr 184 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 06 maja 2013 r.
w sprawie określania wysokości stawek i zasad stosowania opłat za udostępnienie nieruchomości gruntowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Piotrków Trybunalski, położonych
w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (poza pasem drogowym), celem budowy, przebudowy, remontu, wymiany czy demontażu urządzeń infrastruktury technicznej bądź
w celach doraźnych, zmienione Zarządzeniem Nr 247 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 czerwca 2013 r., Zarządzeniem Nr 344 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia
15 września 2014 r.,  Zarządzeniem Nr 195 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia
11 maja 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 456 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 22 listopada 2016 r.,

• Zarządzenie Nr 185 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 06 maja 2013 r.
w sprawie określania wysokości stawek i zasad stosowania opłat za udostępnienie nieruchomości gruntowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości stanowiących własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego – Miasta na prawach powiatu, położonych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (poza pasem drogowym), celem budowy, przebudowy, remontu, wymiany czy demontażu urządzeń infrastruktury technicznej bądź w celach doraźnych, zmienione Zarządzeniem Nr 248 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia
25 czerwca 2013 r., Zarządzeniem Nr 345 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia
15 września 2014 r., Zarządzeniem Nr 196 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia
11 maja 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 455 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 22 listopada 2016 r.,

Załączniki

 1. Wniosek

  (doc) 0.07mb

 • Referat: Referat Gospodarki Nieruchomościami
 • Kategoria: Nieruchomości
 • Data publikacji: 2020-10-13
 • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 9 =
Link
9 + 9 =