• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

SPE III - Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Symbol:

SPE III

Referat Edukacji
Pasaż K. Rudowskiego 10
telefon: 44 732 18 80

1. Wypełniony wniosek. Pobierz SPE III.

Wniosek możesz też dostać w Urzędzie Miasta.

2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do  prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę  o pracę (świadectwo czeladnicze, dyplom mistrzowski, dyplom ukończenia studiów wyższych, zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego).

3. Kopię umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem.
4. Stosownie kopię:

 • dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • świadectwa czeladniczego,
 • zaświadczenia oraz datę złożenia  przez młodocianego pracownika egzaminu zawodowego z wynikiem pozytywnym.
5. Kopie:
 • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, otrzymanych w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat,
lub
 • oświadczenie  o wielkości pomocy de minimis otrzymanej  w tym okresie,
lub
 • oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
Pobierz oświadczenie.

6. Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Pobierz formularz.

7. Kopie innych dokumentów, które są wymagane i określone  w aktach prawnych.

Usługa jest bezpłatna.

Wniosek możesz złożyć w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta:

 • Pasażu K. Rudowskiego 10,
 • ul. Szkolna 28 (wejście A, B).

Wniosek możesz również przesłać na adres Urzędu Miasta:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Pasaż K. Rudowskiego 10
97 – 300 Piotrków Trybunalski,

lub wysłać online przez ePUAP.

30 dni od dnia złożenia wniosku.

Możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta. Termin na  odwołanie się to 14 dni od daty otrzymania decyzji.

1. Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy. Wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.
2. Kopie dokumentów, które są dołączone do wniosku pracodawca może potwierdzić za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem.
3. Jeżeli nie złożysz wszystkich dokumentów będziesz musiał je uzupełnić w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
4. Jeżeli nie uzupełnisz dokumentów w wyznaczonym terminie to wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

• art. 122 ust 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.                
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
• Rozporządzenie MENiS z dnia 15 grudnia 2010 r. r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.
• Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach o pomocy publicznej (tekst jednolity.
• Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle.
• obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

 • Referat: Referat Edukacji
 • Kategoria: Edukacja, oświata
 • Data publikacji: 2020-10-12
 • Data modyfikacji: 2021-03-31
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 6 =
Link
5 + 6 =