• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

IMA VIII - Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub teren sąsiedniej nieruchmości

Symbol:

IMA VIII

1. Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub teren siąsiedniej nieruchomości – IMA VIII.

2. Załączniki:

 • dokument na podstawie którego inwestor posiada prawo do wykonywania robót budowlanych (pozwolenie lub zgłoszenie robót),
 • uzasadnienie wniosku,
 • udokumentowanie poczynionych prób w celu uzyskania zgody właściciela  sąsiedniej nieruchomości  na wejście na teren sąsiedniej działki (np. w formie listu poleconego do właściciela/właścicieli działki sąsiedniej w którym sformułowane  jest wystąpienie o zgodę  na wejście na teren sąsiedniej działki  -  z określeniem  przewidywanego  sposobu, zakresu i terminu korzystania z tego ternu, a także wskazaniem ewentualnej rekompensaty z tego tytułu.),
 • ewentualnie -  stanowisko sąsiada jeżeli zostało udzielone pisemnie,
 • upoważnienie (pełnomocnictwo)udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (jeżeli zostało udzielone) wraz z opłatą skarbową.

1. Opłata skarbowa:

 • za wydanie decyzji (nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego) - 10,00 zł;
 • za upoważnienie (pełnomocnictwo) – 17,00 zł (w przypadku jego ustanowienia).

Opłaty dokonuje się gotówką w Kasach Urzędu przy ul. Pasaż Rudowskiego 10 lub ul. Szkolna 28 (budynek B) lub  bezgotówkowo przelewem  na rachunek bankowy Urzędu Miasta GETIN NOBLE BANK SA nr rachunku 55 1560 0013 2322 6887 8000 0003

W przypadku opłaty przekazem lub przelewem należy podać tytuł z jakiego jest ona wnoszona.

Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28  lub przesłać na adres Urzędu.

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Ul. Szkolna28
97-300 Piotrków Trybunalski

Wniosek można złożyć również za pośrednictwem oficjalnej rządowej aplikacji do składania wniosków w procesie budowlanym (E-BUDOWNICTWO).

Do 14 dni.

Odwołanie wnosi się do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracyjnego który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Oznacza to, że po złożeniu i doręczeniu organowi oświadczenia, strona nie może wnieść odwołania ani skargi na decyzję do Sądu Administracyjnego.

W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 • Art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 • Art. 39.1 ust. 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Załączniki

 1. Wniosek

  (pdf) 0.28mb

 • Referat: Referat Architektury i Budownictwa
 • Kategoria: Architektura i budownictwo
 • Data publikacji: 2020-10-09
 • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 7 =
Link
9 + 7 =