• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
  • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

IMA XIII - Wydanie dziennika budowy/rozbiórki/montażu

Symbol:

IMA XIII

1. Wniosek o wydanie dziennika budowy/rozbiórki/montażu (nr procedury IMA XIII e)

2. Upoważnienie (pełnomocnictwo)udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (jeżeli zostało udzielone) wraz z opłatą skarbową”

3. Dowód zapłaty za dziennik budowy wydany w Urzędzie Miasta – do wglądu, lub własny dziennik budowy zakupiony poza Urzędem Miasta – nie podlega opłacie*.

4. Decyzja o pozwoleniu na budowę (oryginał do wglądu)

5. Jeżeli wniosek dotyczy zgłoszenia budowy o którym mowa w art. 29 ust.1, pkt 1-3, 9, 27,30,  instalowania o których mowa w art. 29 ust. 3 pkt. 3 lit d i e, przebudowy o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane należy wskazać datę dokonania zgłoszenia, znak sprawy  lub  identyfikator pod którym zgłoszenie zostało przyjęte przez Kancelarię Ogólną Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (BOM).

6. Zakończony tom dziennika budowy – do wglądu, w przypadku złożenia wniosku o wydanie kolejnego tomu dziennika.

1. Opłata skarbowa:

• za pełnomocnictwo – 17,00 zł (w przypadku jego ustanowienia),

Opłaty dokonuje się gotówką w Kasach Urzędu przy ul. Pasaż Rudowskiego 10 lub
ul. Szkolna 28 (budynek B)  lub  bezgotówkowo przelewem  na rachunek bankowy Urzędu Miasta GETIN NOBLE BANK SA nr rachunku 55 1560 0013 2322 6887 8000 0003

2. Należność

• za dziennik budowy:
 w zależności od rodzaju dziennika , płatna w Kasach Urzędu przy ul. Pasaż Rudowskiego 10 lub ul. Szkolna 28 (budynek B) lub  bezgotówkowo przelewem  na rachunek bankowy Urzędu Miasta GETIN NOBLE BANK SA  nr rachunku 15 1560 0013 2323 1404 1000 0001


UWAGA!
Należną kwotę do uiszczenia za zakup właściwego rodzaju dziennika budowy/rozbiórki wskaże pracownik prowadzący postępowanie z chwilą wydania decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę  lub pracownik BOM z chwilą przyjęcia wniosku o wydanie dziennika.

W przypadku opłaty przekazem lub przelewem należy podać tytuł z jakiego jest ona wnoszona (np. zakup dziennika budowy/rozbiórki lub pełnomocnictwo).


Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
(ul. Szkolna 28) lub przesłać na adres Urzędu:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna28
97-300 Piotrków Trybunalski

Wniosek można złożyć również za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (w tym usług PWPW).

Rejestracja i wydanie dziennika – w terminie 3 dni od dnia w którym decyzja o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę stała się wykonalna (art. 130 kpa)** albo w którym inwestor nabył prawo do wykonania robót budowlanych na podstawie zgłoszenia, ze zwrotem kosztów związanych z jego przygotowaniem.


** zgodnie z art. 130 kpa
• § 1. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.
• § 2. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
• § 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się w przypadkach, gdy:
 decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności;
 decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.
• § 4. Ponadto decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron.

Odwołanie nie przysługuje.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
Wydania dziennika budowy wymagają inwestycje realizowane na podstawie podlegających wykonaniu decyzji o pozwoleniu na budowę (decyzja ostateczna lub decyzja z rygorem natychmiastowej wykonalności lub decyzja podlegająca wykonaniu na podstawie art. 130 § 4 Kpa) oraz zgłoszenia budowy dokonane na podstawie art. art. 29 ust.1, pkt 1-3, 9, 27,30,  instalowania o których mowa w art. 29 ust. 3 pkt. 3 lit d i e, przebudowy o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a Prawa budowlanego, tj.:
• wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
• wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
• instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
• sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych,   kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych;
• przebudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych,
• stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3
• przebudowa przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany,
• instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych,
• mikroinstalacji biogazu rolniczego, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

• art. 42 ust.1  pkt.2 lit. a, b, c,  i art. 45 ust. 1   ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane,
• § 5 ust.3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Załączniki

  1. Wniosek

    (docx) 0.02mb

  • Referat: Referat Architektury i Budownictwa
  • Kategoria: Architektura i budownictwo
  • Data publikacji: 2020-10-08
  • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 8 =
Link
9 + 8 =