• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

DEL XI - Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące

Symbol:

DEL XI

Referat Ewidencji Ludności
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 77 52
fax: 44 732 77 53

1. Formularz : Zgłoszenie pobytu czasowego (DEL X) - odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka

2. Do wglądu:

 • paszport,
 • obywatele państw Unii Europejskiej ważny dokument potwierdzający prawo pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu, lub w przypadku braku zaświadczenia oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • obywatele innych państw wizę , kartę pobytu albo zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany
 • umowa najmu lub tytuł własności lokalu mieszkalnego (akt notarialny lub wypis z księgi wieczystej) lub w przypadku dziedziczenia – prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku – oryginały dokumentów. Wymagana obecność właściciela lokalu z dowodem

Usługa jest bezpłatna.

Wniosek należy złożyć osobiście w Referacie Ewidencji Ludności  Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szkolnej 28 (wejście B) stanowisko 15 parter.

Bez zbędnej zwłoki.

Odwołanie nie przysługuje.

1. Osoba meldująca się powinna uzyskać na formularzu „Zgłoszenie pobytu czasowego” potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez najemcę lub właściciela lokalu.

2. Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności najemcy i właściciela
    lokalu lub osoby, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu. 
    W/w osoby muszą okazać dokumenty stwierdzające tożsamość

3. Jeżeli akt notarialny dotyczy wyłącznie własności (wieczystego użytkowania) działki,
    należy okazać zgłoszenie do użytkowania budynku mieszkalnego lub zezwolenie na
    użytkowanie budynku (pomieszczenia) mieszkalnego, wydane przez organ nadzoru
    budowlanego.   

4. Zameldowania można dokonać przez  pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa stanowi
    karta DEL XXI.

5. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
    obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
    (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem
    Konfederacji Szwajcarskiej, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
    jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 30 dniu,
    licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

6. Członek rodziny cudzoziemca, o którym mowa w pkt. 5, niebędący obywatelem państwa
    członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego
    Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze
    Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, przebywający na terytorium
    Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego
    najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

7. Cudzoziemiec niewymieniony w pkt. 5 i 6, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej
    Polskiej, ma obowiązek zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej czwartego
   dnia , licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

 • art.40, art.41, art.42, art.43 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U z 2021 r., poz.510),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r.,poz.256),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1546),
 • Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 293),
 • Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17.02.2005 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 670),
 • Rozporządzenie MSWiA z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy
  wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017 r.,poz.2411).

Załączniki

 1. Wniosek

  (pdf) 1.73mb

 • Referat: Referat Ewidencji Ludności
 • Kategoria: Dowody osobiste, sprawy meldunkowe
 • Data publikacji: 2020-11-05
 • Data modyfikacji: 2021-04-21
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 9 =
Link
3 + 9 =