• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

USC XX - Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Symbol:

USC XX

Urząd Stanu Cywilnego
Pasaż K. Rudowskiego 10
telefon: 44 732 77 08, 44 732 77 09

1. Wniosek: USC XX

2. Dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport).

1. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi: 38,00 zł

2. Opłatę wnosi się w kasach Urzędu Miasta przy lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta dla opłaty skarbowej - aktualny nr rachunku na stronie www.piotrkow.pl w zakładce bip.

3. Opłatę należy dołączyć do wniosku.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego przy Pasażu K. Rudowskiego 10, pokój 9 lub 10

1. Do 7 dni w przypadku, gdy USC w Piotrkowie Trybunalskim posiada księgi stanu cywilnego dotyczące wnioskodawcy lub akty stanu cywilnego wnioskodawcy figurują w systemie rejestrów państwowych. Do 10 dni  w przypadku, gdy akty stanu cywilnego dotyczące wnioskodawcy nie figurują w księgach USC w Piotrkowie Trybunalskim .

2. Do 10 dni.

W przypadku postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Łódzkiego w Łodzi za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

1. Zaświadczenie o stanie cywilnym wydawane jest wyłącznie osobie, której dotyczy.

2. Zaświadczenie jest ważne przez 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.

3. Wniosek (także w postaci elektronicznej) składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

4. Zaświadczenie może być wydane na wniosek w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Forma załatwienia sprawy:

 • Zaświadczenie o stanie cywilnym.
 • Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

 • Art. 44 ust. 1 pkt 3 i Art. 44 ust. 4, Art. 49 ust. 1-3 i Art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
 • Art. 217 - 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 • Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.

Załączniki

 1. Wniosek

  (pdf) 0.14mb

 • Referat: Urząd Stanu Cywilnego
 • Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego
 • Data publikacji: 2020-10-16
 • Data modyfikacji: 2021-03-29
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 1 =
Link
7 + 1 =