• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

USC X - Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Symbol:

USC X

Urząd Stanu Cywilnego
Pasaż K. Rudowskiego 10
telefon: 44 732 77 08, 44 732 77 09

1. Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego: USC X,

2. Dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport,

3. Pełnomocnictwo: USC X P - w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.

1. Opłata skarbowa:  39,00 zł

2. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17,00 zł (z wyjątkiem wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa).

3. Opłatę wnosi się w kasach Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta dla opłaty skarbowej - aktualny nr rachunku na stronie www.piotrkow.pl w zakładce bip.

4. Dowód opłaty należy dołączyć do wniosku.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego przy Pasażu K. Rudowskiego 10, pokój 10 lub przesłać na adres Urzędu:

          Urząd Stanu Cywilnego
          Pasaż K. Rudowskiego 10
          97-300 Piotrków Trybunalski

1. Niezwłocznie.

2. W przypadku spraw wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - do 1 miesiąca,  a w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy.

Odwołanie od decyzji odmawiającej sprostowania aktu stanu cywilnego wnosi się do Wojewody Łódzkiego w Łodzi za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Piotrkowie Trybunalskim. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

1. Akt stanu cywilnego podlega sprostowaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który go sporządził jeżeli zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego.

2. Sprostowania aktu stanu cywilnego w formie czynności materialno-technicznej dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego: z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora.

3. Kierownik urzędu stanu cywilnego dokonując sprostowania aktu stanu cywilnego z urzędu lub na wniosek innej osoby niż ta, której akt dotyczy lub jej przedstawiciela ustawowego,  powiadamia tę osobę o zamiarze sprostowania lub o złożeniu wniosku o sprostowanie aktu stanu cywilnego.

4. Kierownik urzędu stanu cywilnego  dokonując sprostowania aktu stanu cywilnego na wniosek jednego z małżonków, powiadamia o złożeniu wniosku drugiego małżonka.

5. Dokument zagraniczny może stanowić podstawę do sprostowania aktu stanu cywilnego jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego, lub jest dokumentem zagranicznym potwierdzającego stan cywilny wydanym w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli zawiera dane, które podlegają sprostowaniu, stwierdzają zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych.

6. Dokumenty w języku obcym należy składać wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez: tłumacza przysięgłego (lista tłumaczy przysięgłych na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl), tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub konsula.
Za dokumenty tłumaczone przez konsula uważa się również:

 • dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;
 • dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski
W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawiciela przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.

8. Forma załatwienia sprawy:
 • Wpisanie wzmianki dodatkowej o sprostowaniu do aktu stanu cywilnego.
 • Decyzja Kierownika USC odmawiająca dokonania sprostowania aktu stanu cywilnego.

 • Art. 24 i 35 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego.
 • Art. 33, 35, 76a i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 • Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.
 • Art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 • 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.
 • 9. Art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim.

Załączniki

 1. Pełnomocnictwo

  (docx) 0.03mb

 2. Wniosek

  (docx) 0.02mb

 • Referat: Urząd Stanu Cywilnego
 • Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego
 • Data publikacji: 2020-10-16
 • Data modyfikacji: 2021-03-29
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 4 =
Link
3 + 4 =