• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

USC II - Rejestracja urodzeń

Symbol:

USC II

Urząd Stanu Cywilnego
Pasaż K. Rudowskiego 10
telefon: 44 732 77 07

1. Dokumenty tożsamości rodziców dziecka: dowód osobisty, paszport.

2. Pełnomocnictwo: USC IIP  – w przypadku rejestracji urodzenia przez pełnomocnika.

3. Oświadczenie rodziców o nadanym imieniu lub imionach: USC II O - w przypadku rejestracji urodzenia dziecka przez osobę upoważnioną - pełnomocnika.

1. Rejestracja urodzenia dziecka nie podlega opłacie skarbowej.

2. Opłata skarbowa od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa dla osoby dokonującej rejestracji (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) wynosi: 17,00 zł.

3. Opłaty dokonuje się w kasach Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy dla opłaty skarbowej – aktualny nr rachunku na stronie www.piotrkow.pl w zakładce bip.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego przy Pasażu K. Rudowskiego 10, pokój 8

1. Niezwłocznie.

2. W przypadku odmowy sporządzenia aktu - do miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Odmowa sporządzenia aktu następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Piotrkowie Trybunalskim w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

1. Zgłoszenia urodzenia dziecka należy dokonać w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia.
 
2. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie powinno nastąpić w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.

3. Jeżeli dziecko urodziło się martwe sporządza się wyłącznie akt urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe - aktu zgonu nie sporządza się.

4. Odpis skrócony aktu urodzenia jest wydawany z urzędu osobie zgłaszającej urodzenie bezpośrednio po sporządzeniu aktu urodzenia.

5. Zgłoszenia urodzenia dokonują: matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, dokonują zgłoszenia urodzenia, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.

6. Zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika.

7. Jeżeli nie dokonano zgłoszenia urodzenia w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia lub w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia, kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza z urzędu akt urodzenia na podstawie karty urodzenia albo karty martwego urodzenia, z adnotacją o sporządzeniu aktu z urzędu, oraz informuje rodziców dziecka o jego sporządzeniu.

8. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia występuje o nadanie numeru PESEL i wydaje zaświadczenie o nadaniu tego numeru osobie zgłaszającej urodzenie.

9. Zameldowanie dziecka urodzonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na pobyt stały lub czasowy następuje w dniu sporządzenia aktu urodzenia.

10. Forma załatwienia sprawy:

 • Sporządzenie aktu urodzenia.
 • Odmowa sporządzenia aktu urodzenia.

 • Art. 13, 14, 17, 20, 22, 30, 32, 47, 52-60 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
 • Art. 62, 88, 89, 891 i 901 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
 • 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 • 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.
 • 5. Art. 33, 35, 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • 6. Art. 17 ust. 1 pkt.1, art. 19, 21, 29 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
 • 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL.

Załączniki

 1. Pełnomocnictwo

  (docx) 0.02mb

 • Referat: Urząd Stanu Cywilnego
 • Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego
 • Data publikacji: 2020-10-15
 • Data modyfikacji: 2021-04-27
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 5 =
Link
1 + 5 =