• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

Czy do zgłoszenia można użyć jakiejkolwiek mapy?

Do wniosku zgłoszenia robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę zaleca się  załączyć odbitkę z mapy zasadniczej w skali 1:500 (do pozyskania w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Szkolna 28 - wejście A).

Natomiast do zgłoszenia budowy:

• wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane,
• wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora;
• wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2,
• sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych,  telekomunikacyjnych,
• gazowe o ciśnieniu roboczym nie niższym niż 0,5 MPa
należy załączyć takie same załączniki jak do pozwolenia na budowę, tj. trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi  dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów opracowanego przez uprawnionego projektanta; oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; decyzję o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (oryginał z klauzulą ostateczności lub jej kopię).

W przypadku lokalizowania obiektu na gruntach rolnych, także decyzję o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej.

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 7 =
Link
2 + 7 =