• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

FFW II - Ulgi, umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych - osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej

Symbol:

FFW II

Referat Podatków i Opłat Lokalnych
ul. Pasaż K. Rudowskiego 10
telefon 44 732 77 14, 44 732 77 15, 44 732 30 43

1. Wypełniony wniosek, w zależności od ulgi z jakiej chcesz skorzystać:

Wniosek w sprawie odroczenia terminu zapłaty podatku lub zaległości podatkowej,
Wniosek w sprawie rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości,
Wniosek w sprawie umorzenia zaległości podatkowej.

2. Załączniki:

• Dowody, które potwierdzają istnienie przesłanek „ważnego interesu podatnika” lub „interesu publicznego” oraz dokumentują argumenty zawarte w uzasadnieniu wniosku. Inne dokumenty, które zdaniem Wnioskodawcy, mogą mieć wpływ na sposób rozstrzygnięcia wniosku.
• Ponadto podmioty, które prowadzące działalność gospodarczą, wraz z wnioskiem, w którym wskazano rodzaj pomocy publicznej jakiej dotyczy pismo, mają obowiązek przedłożyć:

 • Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, które powinno być sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości. Należy uwzględnić bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową, która obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymanej w roku bieżącym oraz w ciągu 2-ch poprzedzających go lat. Ewentualnie oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nie otrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
 • formularz informacji niezbędnych do udzielenia pomocy publicznej, której dotyczy złożony wniosek. Formularz można pobrać na stronie internetowej BIP w zakładce Prawo Lokalne /Pomoc Publiczna.

Usługa jest bezpłatna.

Wniosek możesz złożyć w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta:

 • Pasażu K. Rudowskiego 10,
 • ul. Szkolna 28 (wejście A, B).


Wniosek możesz również przesłać na adres Urzędu Miasta:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Pasaż K. Rudowskiego 10
97 – 300 Piotrków Trybunalski.

Do 60 dni od dnia wszczęcia postępowania.

Od decyzji możesz odwołać się  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Termin na odwołanie to 14 dni od daty  doręczenia decyzji.

Odwołanie możesz złożyć w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta:

 • Pasażu K. Rudowskiego 10,
 • ul. Szkolna 28 (wejście A, B).

Brak.

• art. 67a §1 pkt 1-3, art.67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

 • Referat: Referat Podatków i Opłat Lokalnych
 • Kategoria: Podatki
 • Data publikacji: 2020-10-14
 • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 5 =
Link
7 + 5 =