• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

SPS VII - Wydawanie zezwoleń na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

Symbol:

SPS VII

Referat Spraw Społecznych
ul. Pasaż K. Rudowskiego 10
telefon 44 732 77 42

1. Wypełniony wniosek. Pobierz SPS VII.

Wniosek możesz też dostać w Urzędzie Miasta.

2. Protokół  inwentaryzacyjny posiadanych zapasów napojów alkoholowych. W protokole należy uwzględnić  ilość i wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.

3. Pełnomocnictwo - w przypadku jego udzielenia.

1. Opłatę  za  wydanie  zezwolenia wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:

 • 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5%  alkoholu oraz piwa,
 • 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5% do 18%  alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
2. Opłatę za wydanie zezwolenia możesz wnieść na rachunek bankowy GETIN NOBLE BANK S.A. nr  15 1560 0013 2323 1404 1000 0001
lub w kasach Urzędu Miasta.  

3. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia. Podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł

Zwolnienie z opłaty dotyczy m.in. pełnomocnictwa:
 • udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
 • poświadczonego notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniającego do odbioru dokumentów.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo możesz wnieść na rachunek bankowy
GETIN NOBLE BANK S.A. nr  55 1560 0013 2322 6887 8000 0003
lub w kasach Urzędu Miasta.

Wniosek możesz złożyć w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta:

 • Pasażu K. Rudowskiego 10,
 • ul. Szkolna 28 (wejście A, B).

Wniosek możesz również przesłać na adres Urzędu Miasta:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Pasaż K. Rudowskiego 10
97 – 300 Piotrków Trybunalski,

lub wysłać online przez ePUAP.

Do 30 dni.

Od decyzji możesz odwołać się  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Termin na odwołanie to 14 dni od daty  doręczenia decyzji.

1. Przedsiębiorca, którego zezwolenia wygasło, może je otrzymać, jeżeli wygaśniecie nastąpiło z przyczyny:
• likwidacji punktu sprzedaży,
• upływu terminu ważności zezwolenia,
• zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
• zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
• niedopełnienia w terminach jednego z obowiązku:

 • złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim,
 • dokonania opłaty w ustawowo określonej wysokości.
2. Termin , który został  określony  w  zezwoleniu  nie  może  być  dłuższy  niż  6  miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.

3. Przedsiębiorca,  który  otrzymał  zezwolenie, może  wystąpić  z  wnioskiem o   wydanie  nowego  zezwolenia na  sprzedaż napojów alkoholowych. Może to zrobić nie wcześniej niż po upływie  12 miesięcy  od  dnia  upływu terminu ważności zezwolenia na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych.

4. Odbiór zezwolenia może nastąpić w jednej z dwóch form:
• osobiście  lub przez pełnomocnika,
• przesyłką pocztową.

• art. 18(4)  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ,        
•  art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
• art.  33  § 3 oraz art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego

Załączniki

 1. Wniosek

  (docx) 0.03mb

 • Referat: Referat Spraw Społecznych
 • Kategoria: Sprzedaż napojów alkoholowych
 • Data publikacji: 2020-10-14
 • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 8 =
Link
8 + 8 =