• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

SPS V - Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim

Symbol:

SPS V

Referat Spraw Społecznych
ul. Pasaż K. Rudowskiego 10
telefon 44 732 77 42

1. Wypełniony wniosek. Pobierz SPS V.

Wniosek możesz też dostać w Urzędzie Miasta.

2. Pełnomocnictwo - w przypadku jego udzielenia.

1. Opłatę za korzystanie z zezwoleń możesz wnieść na rachunek bankowy
GETIN NOBLE BANK S.A. nr  15 1560 0013 2323 1404 1000 0001
lub w kasach Urzędu Miasta.  

2. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia. Podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł

Zwolnienie z opłaty dotyczy m.in. pełnomocnictwa:

 • udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
 • poświadczonego notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniającego do odbioru dokumentów.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo możesz wnieść na rachunek bankowy
GETIN NOBLE BANK S.A. nr  55 1560 0013 2322 6887 8000 0003
lub w kasach Urzędu Miasta.

Wniosek możesz złożyć w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta:

 • Pasażu K. Rudowskiego 10,
 • ul. Szkolna 28 (wejście A, B).

Wniosek możesz również przesłać na adres Urzędu Miasta:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Pasaż K. Rudowskiego 10
97 – 300 Piotrków Trybunalski,

lub wysłać online przez ePUAP.

Do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

Odwołanie nie przysługuje.

1. Przedsiębiorcy, którzy prowadzili sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim muszą złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży za zeszły rok. Termin na złożenie oświadczenia to 31 stycznia.

2. Wartość sprzedaży – kwota, która należy się sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe. Kwota uwzględnia podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, czyli kwota brutto.

3. Zezwolenie cofa się  w przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu.

4. Zezwolenie wygasa jeżeli nie dopełnisz w terminie jednego z obowiązków:

 • złożenie oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu,
 • wpłacenie właściwej wysokości opłaty za korzystanie z zezwolenia.
5. W przypadku niedopełnienia w terminie do 31 stycznia obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu, nie złoży wymaganego oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej  w pkt 10.

6. W przypadku niedopełnienia w terminie do 31 stycznia obowiązku dokonania opłaty w należytej wysokości, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania wymaganej opłaty, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności wniesienia opłaty w należytej wysokości nie wniesie raty opłaty określonej w pkt 10 albo w pkt 9, powiększonej o 30% tej opłaty.

7. Opłata jest wnoszona na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach. W terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Można również wnieść opłatę jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

8. Opłaty za korzystanie z zezwolenia w roku nabycia lub utraty jego ważności wpłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu jego ważności.

9. Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w  którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
 • 37.500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo – wnosi w  wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 37.500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi   w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku  poprzednim,
 • 77.000,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
10. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła powyższych wartości (pkt 9),  wnoszą opłatę w wysokości :
 • 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwo,
 • 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu(z wyjątkiem   piwa),
 • 2.100,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

• art.11 ust. 4  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 
• art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
•  art.  33  § 3 oraz art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Załączniki

 1. Wniosek

  (docx) 0.03mb

 • Referat: Referat Spraw Społecznych
 • Kategoria: Sprzedaż napojów alkoholowych
 • Data publikacji: 2020-10-14
 • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 2 =
Link
6 + 2 =