• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

SPS IV - Zmiana danych w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych

Symbol:

SPS IV

Referat Spraw Społecznych
ul. Pasaż K. Rudowskiego 10
telefon 44 732 77 42

1. Wypełniony wniosek. Pobierz SPS IV.

Wniosek możesz też dostać w Urzędzie Miasta.

2. Dokument, który potwierdza dokonanie zgłaszanej zmiany danych zawartych w zezwoleniu.

3. Pełnomocnictwo - w przypadku jego udzielenia.

Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia. Podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł. 

Zwolnienie z opłaty dotyczy m.in. pełnomocnictwa:

 • udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
 • poświadczonego notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniającego do odbioru dokumentów.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo możesz wnieść na rachunek bankowy
GETIN NOBLE BANK S.A. nr  55 1560 0013 2322 6887 8000 0003
lub w kasach Urzędu Miasta.

Wniosek możesz złożyć w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta:

 • Pasażu K. Rudowskiego 10,
 • ul. Szkolna 28 (wejście A, B).
Wniosek możesz również przesłać na adres Urzędu Miasta:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Pasaż K. Rudowskiego 10
97 – 300 Piotrków Trybunalski.

Do 30 dni.

Od decyzji możesz odwołać się  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Termin na odwołanie to 14 dni od daty  doręczenia decyzji.

1. Zmiany stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych należy zgłosić do organu, który wydał zezwolenie. Termin to 14 dni od dnia powstania zmiany.

2. Jeżeli wniosek nie będzie kompletny zostaniesz wezwany do usunięcia braków. Termin to 7 dni od daty otrzymania wezwania. Nieusunięcie braków w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

3. Odbiór zezwolenia może nastąpić w jednej z dwóch form:

 • osobiście  lub przez pełnomocnika,
 • przesyłką pocztową.

• art. 18 ust. 7 pkt 7 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
• art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej,
• art.  33  § 3 oraz art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Załączniki

 1. Wniosek

  (docx) 0.03mb

 • Referat: Referat Spraw Społecznych
 • Kategoria: Sprzedaż napojów alkoholowych
 • Data publikacji: 2020-10-14
 • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 8 =
Link
1 + 8 =