• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

SPS II - Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Symbol:

SPS II

Referat Spraw Społecznych
ul. Pasaż K. Rudowskiego 10
telefon 44 732 77 42

1. Wypełniony wniosek. Pobierz SPS II.

Wniosek możesz też dostać w Urzędzie Miasta.

2. Załączniki, które zostały wymienione we wniosku.

1. Opłatę za  zezwolenie wnosi się w wysokości, która odpowiada 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń, czyli:

 • 43,75 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
 • 43,75 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 175,00 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu.
2. Opłatę wnosi się przed wydaniem zezwolenia.

3. Opłatę za korzystanie z jednorazowego zezwolenia możesz wnieść na rachunek bankowy GETIN NOBLE BANK S.A. nr  15 1560 0013 2323 1404 1000 0001
lub w kasach Urzędu Miasta. 

4. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia. Podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł

Zwolnienie z opłaty dotyczy m.in. pełnomocnictwa:
 • udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
 • poświadczonego notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniającego do odbioru dokumentów.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.

5. Opłatę skarbową za pełnomocnictwo możesz wnieść na rachunek bankowy
GETIN NOBLE BANK S.A. nr  55 1560 0013 2322 6887 8000 0003
lub w kasach Urzędu Miasta.

Wniosek możesz złożyć w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta:

 • Pasażu K. Rudowskiego 10,
 • ul. Szkolna 28 (wejście A, B).
Wniosek możesz również przesłać na adres Urzędu Miasta:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Pasaż K. Rudowskiego 10
97 – 300 Piotrków Trybunalski,

lub wysłać online przez ePUAP.

Do 30 dni.

Od decyzji możesz odwołać się  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Termin na odwołanie to 14 dni od daty  doręczenia decyzji.

1. O wydanie jednorazowego zezwolenia mogą ubiegać się  przedsiębiorcy, którzy  posiadają zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. O wydanie zezwolenia mogą ubiegać się również jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

2. Jeżeli wniosek nie będzie kompletny zostaniesz wezwany do usunięcia braków. Termin to 7 dni od daty otrzymania wezwania. Nieusunięcie braków w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

3. Odbiór zezwolenia może nastąpić w jednej z dwóch form:

 • osobiście  lub przez pełnomocnika,
 • przesyłką pocztową.

• art. 11 i art. 18 ust. 1-3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
• art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
• art.  33  § 3 oraz art. 64  § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Załączniki

 1. Wniosek

  (docx) 0.03mb

 • Referat: Referat Spraw Społecznych
 • Kategoria: Sprzedaż napojów alkoholowych
 • Data publikacji: 2020-10-14
 • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 9 =
Link
9 + 9 =