• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
  • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

DRK XXXIV - Wymiana prawa jazdy w związku z dokonaniem wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji lub szkolenia okresowego

Symbol:

DRK XXXIV

1. Wniosek o wymianę prawa jazdy DRK – XV,XVI,XVII,XVIII,XIX,XX,XXI,XXII,XXIII,XXIV,XXV,XXXIV.

2. Załączniki:

• kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
• kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej, potwierdzającego ukończenie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej, potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego ,albo karty kwalifikacji kierowcy wydanej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
• kopia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
• kopia orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań, psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
• kserokopia posiadanego prawa jazdy,
• dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy – 100,00 zł.,
• dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej – 0,50 zł.
 
3. Do wglądu: dokument tożsamości.

1. Opłata za blankiet prawa jazdy – 100,00 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna,

2. Opłatę wnosi się w dniu złożenia wniosku w kasach Urzędu Miasta:

• Pasaż Karola Rudowskiego 10 lub
• ul. Szkolna 28

Wniosek należy złożyć w Referacie Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
przy ul. Szkolnej 28.

Wniosek można złożyć również za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (w tym usług PWPW).

Do 30 dni.

Odwołanie od decyzji o odmowie dokonania wpisu w prawie jazdy, wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, mieszczącego się przy ul. Słowackiego 19, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Wpis jest dokonywany w formie wymiany prawa jazdy, na okres 5 lat, liczony od dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej, o którym mowa w  rozdziale 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż okres ważności orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego, o których mowa w przepisach rozdziału 7a tej ustawy.

W przypadku złożenia wniosku w formie elektronicznej, wniosek winien być opatrzony: podpisem, potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, bądź bezpiecznym podpisem elektronicznym,  weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Wnioskodawca, wypełnia wniosek za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, zamieszczonej na stronie internetowej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych  S.A.

Do wniosku osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia dołącza, w formacie i zgodnie z wymaganiami podanymi przez ministra właściwego do spraw transportu elektroniczne kopie wymaganych dokumentów.

Prawo jazdy osoby składającej wniosek elektroniczny nie może być przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.

Osoba składająca wniosek elektroniczny, odbierając prawo jazdy osobiście, dostarcza do organu, oryginały wymaganych dokumentów.

• art. 15 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity  Dz. U. 2020, poz.1268 ze zmianami).

Załączniki

  1. Wniosek

    (pdf) 0.04mb

  • Referat: Referat Komunikacji
  • Kategoria: Prawo jazdy
  • Data publikacji: 2020-10-08
  • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 2 =
Link
9 + 2 =