• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

SPK I - Wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Symbol:

SPK I

Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta
Pasaż K. Rudowskiego 10
telefon: 44 732 77 91, 44 732 77 92

1. Wypełniony wniosek. Pobierz SPK I.

Wniosek możesz też dostać w Urzędzie Miasta.

Wniosek należy złożyć nie później niż na 30 dni przed terminem imprezy masowej. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach termin wynosi 14 dni. W szczególności gdy potrzeba organizacji imprezy masowej wynika z przyczyn nagłych oraz jeżeli jej charakter odpowiada przeznaczeniu obiektu  budowlanego.

2. Program i regulamin imprezy masowej wraz  z  informacją,  w jaki  sposób udostępnić go uczestnikom  imprezy  masowej.

3. Regulamin obiektu/terenu wraz z informacją  o  sposobie udostępnienia go uczestnikom  imprezy masowej, oraz:

 • pisemną instrukcję, która określa zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej.
 • warunki łączności pomiędzy podmiotami, które biorą udział w zabezpieczaniu imprezy masowej.
4. Graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, który zawiera:
 • oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się  dla osób, które uczestniczą w imprezie masowej. Oznaczenie dróg ewakuacyjnych i dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji.
 • oznaczenie  punktów pomocy medycznej. Oznaczenie punktów czerpalnych wody do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych.
 • oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej. Oznaczenie innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo  użytkowników obiektu lub terenu.
 • informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz informacyjnych. Informacje o rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ich rozdzieleniu według sektorów. Informacje o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatu.
 • oznaczenie sektorów, na których podczas meczu piłki nożnej zostaną udostępnione miejsca stojące. Dotyczy sytuacji, jeżeli organizator zamierza udostępnić uczestnikom takie miejsca.
5. Instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej.

6. Terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych – w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie.

7. Informację o:
 • liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej. Jeżeli organizator zamierza udostępnić na meczu piłki   nożnej miejsca stojące – również liczbie miejsc stojących.
 • możliwych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 • liczbie organizacji. Oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej i informacyjnej.
8. Informację o osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa. W tym jej dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL – o ile został nadany, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych. W przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

9. Informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób, biorących udział w imprezie masowej – w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy podwyższonego ryzyka.

10. zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk.

11. Harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu. Dotyczy sytuacji, gdy regulamin przewiduje zmienną liczbę osób w czasie trwania imprezy masowej.

12. Opinię właściwych miejscowo komendantów powiatowych (miejskich) Policji, Państwowej Straży Pożarnej, kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego) i państwowego inspektora sanitarnego. Opinie muszą zawierać informacje o niezbędnej wielkości  sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu oraz o przewidywanych zagrożeniach. Opinie należny dostarczyć nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.

13. Dodatkowe dokumenty:
 • dokument, który potwierdzi zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom w niej uczestniczącym. Dotyczy imprezy masowej biletowanej.
 • pisemna zgoda na przeprowadzenie imprezy masowej, wydana przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego. Dotyczy imprezy na terenach będących w zarządzie tych jednostek.

1. Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej – 82 zł.

2. Opłatę wnosi się w momencie składania wniosku.

Opłatę skarbową możesz wnieść na rachunek bankowy GETIN NOBLE BANK S.A.
nr  55 1560 0013 2322 6887 8000 0003
lub w kasach Urzędu Miasta.

Wniosek możesz złożyć w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta:

 • Pasażu K. Rudowskiego 10,
 • ul. Szkolna 28 (wejście A, B).
Wniosek możesz również przesłać na adres Urzędu Miasta:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Pasaż K. Rudowskiego 10
97 – 300 Piotrków Trybunalski,

lub wysłać online przez ePUAP.

Do 7 dni.

Możesz  odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który  wydał decyzję. Termin to 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

1. Decyzję możesz:

 • odebrać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta.
 • otrzymać pocztą.

• art. 24,  25,  26, 27, 29, 30  i  art.  33  ust. 1  ustawy  z  dnia 20 marca 2009 r. o  bezpieczeństwie  imprez masowych.
• art.  104  Kodeksu  postępowania  administracyjnego.
• art. 24 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
• art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. c i art. 6 ust. 1 pkt 3  oraz część III pkt 44 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2016 o opłacie skarbowej.

Załączniki

 1. Wniosek

  (doc) 0.07mb

 • Referat: Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta
 • Kategoria: Zgromadzenia publiczne
 • Data publikacji: 2020-10-13
 • Data modyfikacji: 2021-03-31
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 8 =
Link
3 + 8 =