• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

SPE II - Wykreślenie szkoły/placówki z ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Symbol:

SPE II

Referat Edukacji
Pasaż K. Rudowskiego 10
telefon: 44 732 77 99

Wypełniony wniosek. Pobierz SPE II.

Wniosek możesz też dostać w Urzędzie Miasta.

Usługa jest bezpłatna.

Wniosek możesz złożyć w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta:

 • Pasażu K. Rudowskiego 10,
 • ul. Szkolna 28 (wejście A, B).

Wniosek możesz również przesłać na adres Urzędu Miasta:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Pasaż K. Rudowskiego 10
97 – 300 Piotrków Trybunalski.

Wykreślenie następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej po upływie 3 miesięcy od dnia zaprzestania działalności szkoły/placówki, wskazanej we wniosku o wykreślenie.

Możesz odwołać się do Łódzkiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Termin na  odwołanie się to 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:

1. niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji.

2. prawomocnego orzeczenia sądu, które zakazuje osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej.

3. stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki lub organu prowadzącego tę szkołę lub placówkę jest niezgodna z przepisami niniejszej ustawy, ustawy o systemie oświaty, wydanych na ich podstawie rozporządzeń lub statutem, a w szkole podstawowej oraz szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej - również w przypadku gdy nie jest wypełnione zobowiązanie, o którym mowa w art. 168 ust. 4 pkt 6, jeżeli szkoła lub placówka lub osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do polecenia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o którym mowa w art. 180 ust. 2; w szczególności:

 • nie jest wypełnione zobowiązanie, o którym mowa w art. 168 ust. 4 pkt 6,
albo
 • nie są spełnione warunki funkcjonowania szkoły określone zgodnie z art. 178 ust. 4,
- jeżeli szkoła/placówka lub osoba prowadząca w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do polecenia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o którym mowa w art. 180 ust. 2.4. dokonania wpisu z naruszeniem prawa.

5. zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji i jest jednoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki. Termin wykreślenia określony zostanie w decyzji.

• art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Załączniki

 1. Wniosek

  (doc) 0.07mb

 • Referat: Referat Edukacji
 • Kategoria: Edukacja, oświata
 • Data publikacji: 2020-10-12
 • Data modyfikacji: 2021-03-31
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 9 =
Link
8 + 9 =