• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

SPE I - Zgłoszenie szkoły do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Symbol:

SPE I

Referat Edukacji
Pasaż K. Rudowskiego 10
telefon: 44 732 77 99

1. Wypełniony wniosek. Pobierz SPE I.

Wniosek możesz też dostać w Urzędzie Miasta.

2. Załączniki:
• statut szkoły lub placówki podpisany przez osobę uprawnioną, opracowany zgodnie z art. 172 ustawy Prawo oświatowe, a w przypadku punktu lub zespołu przedszkolnego projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danym punkcie lub zespole wychowania przedszkolnego opracowanym na podstawie § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017. 1657 ze zm.) w sprawie rodzaju innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
• lista pracowników pedagogicznych oraz informacja dotycząca ich kwalifikacji (zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi). Lista dotyczy pracowników przewidzianych do zatrudnienia w szkole/placówce. Należy również wskazać osobę pełniącą funkcję dyrektora szkoły/placówki. Wykaz powinien być podpisany przez osobę uprawnioną - bez kopii świadectw i dyplomów
• zobowiązanie do przestrzegania wymogów dotyczących nadania uprawnień szkoły publicznej (zgodnie z art. 168 ust. 4 pkt 6 ustawy Prawo oświatowe). Dotyczy szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej ubiegającej się o nadanie ww. uprawnień.
• informacja o warunkach lokalowych, zgodnie z art. 168 ust. 4 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe, zapewniających:

 • możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 • realizację innych zadań statutowych.
 • możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu - w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.
 • bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy. Muszą być   spełnione wymagania określone w: przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej. Spełnienie tych wymagań potwierdza odpowiednio pozytywna opinia właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz  komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.
• pozytywna opinia Łódzkiego Kuratora Oświaty w przypadku szkół podstawowych, a także ponadpodstawowych.
• pozytywna opinia Łódzkiego Kuratora Oświaty w przypadku:
 • młodzieżowych ośrodków: wychowawczych i socjoterapii, 
 • specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych,
 • specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania,
 • ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych.
• pozytywna opinia Ministra Zdrowia - dotyczy szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, ministrem właściwym jest minister do spraw zdrowia.
• formularz zawierający dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (dane uzupełniające do rejestru szkół i placówek oświatowych (RSPO) prowadzonego przez jednostki samorządu terytorialnego zgodnie ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej oraz ustawą z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw). Pobierz formularz.
• opinię wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Usługa jest bezpłatna.

Zgłoszenie możesz złożyć w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta:

 • Pasażu K. Rudowskiego 10,
 • ul. Szkolna 28 (wejście A, B).

Zgłoszenie możesz również przesłać na adres Urzędu Miasta:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Pasaż K. Rudowskiego 10
97 – 300 Piotrków Trybunalski.

Kopię dokumentów za zgodność z oryginałem potwierdzisz w Referacie Edukacji.

30 dni od dnia złożenia wniosku.

Możesz odwołać się od decyzji o odmowie dokonania wpisu do Łódzkiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Prezydenta Miasta. Termin na  odwołanie się to 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Po uzyskaniu wpisu osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązania do jej zarejestrowania w Rejestrze Szkół i Placówkę Oświatowych. Wiąże się to z nadaniem szkole/placówce numeru REGON.
W przypadku dokonania zmiany we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych osoba prowadząca zobowiązana jest do złożenia informacji aktualizujących dane dotychczas zawarte w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych. W tym celu osoba prowadząca zobowiązana jest do złożenia wraz ze zgłoszeniem wpisu szkół / placówek do ewidencji szkół i placówek niepublicznych lub wraz ze zgłoszeniem zmiany we wpisie do ewidencji, informacji na właściwym formularzu.

Więcej informacji znajdziesz na stronach internetowych:


Zaświadczenie o wpisie  wydaje Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Zaświadczenie przesyłane jest na adres osoby wskazany w zgłoszeniu.
Aby szkoła niepubliczna uzyskała uprawnień szkoły publicznej musi spełnić warunki określone w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe .
Szkoła uzyskuje uprawnienia szkoły publicznej na mocy decyzji administracyjnej wydanej przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na podstawie pozytywnej opinii Łódzkiego Kuratora Oświaty. W przypadku zawodów medycznych wymagana jest opinia Ministra Zdrowia. Szkoła, która chce rozszerzyć kształcenie o nowy zawód musi uzyskać pozytywną opinię Łódzkiego Kuratora Oświaty, a w przypadku szkół medycznych również Ministra Zdrowia.

Odmowa wpisu do ewidencji

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli:
• zgłoszenie nie zawiera danych wymienionych w art. 168 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe albo podane w nim dane są błędne i mimo wezwania nie zostało uzupełnione, albo poprawione w wyznaczonym terminie.
• statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

Dokonanie zmiany we wpisie do ewidencji

Zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po dokonaniu wpisu do ewidencji należy zgłosić w ciągu 14 od ich powstania. Informację pisemną w tej sprawie składa osoba prowadząca.

Wykreślenie z ewidencji

Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:
1. niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji.
2. prawomocnego orzeczenia sądu, które zakazuje osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej.
3. stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki lub organu prowadzącego tę szkołę lub placówkę jest niezgodna z przepisami niniejszej ustawy, ustawy o systemie oświaty, wydanych na ich podstawie rozporządzeń lub statutem, a w szkole podstawowej oraz szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej - również w przypadku gdy nie jest wypełnione zobowiązanie, o którym mowa w art. 168 ust. 4 pkt 6, jeżeli szkoła lub placówka lub osoba prowadząca szkołę lub placówkę
w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do polecenia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o którym mowa w art. 180 ust. 2; w szczególności:
 • nie jest wypełnione zobowiązanie, o którym mowa w art. 168 ust. 4 pkt 6,
albo
 • nie są spełnione warunki funkcjonowania szkoły określone zgodnie z art. 178 ust. 4, - jeżeli szkoła/placówka lub osoba prowadząca w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do polecenia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o którym mowa w art. 180 ust. 2.
4. dokonania wpisu z naruszeniem prawa.
5. zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji i jest jednoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki. Termin wykreślenia określony zostanie w decyzji.

Likwidacja szkoły/placówki

1. Szkołę lub placówkę może zlikwidować osoba prowadząca z końcem roku szkolnego.
2. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana zawiadomić o zamiarze i przyczynach jej likwidacji co najmniej na 6 miesięcy przed terminem. Poinformować należy rodziców uczniów oraz Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
3. Dokumenty z przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły należy przekazać do organu, który sprawuje nadzór pedagogiczny. Termin na jej przekazanie to  jeden miesiąc od dnia zakończenia likwidacji.
4. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.

• art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.
• ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.
• ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.
• ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzaju innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

Załączniki

 • Referat: Referat Edukacji
 • Kategoria: Edukacja, oświata
 • Data publikacji: 2020-10-12
 • Data modyfikacji: 2021-03-31
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 1 =
Link
4 + 1 =