• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

PZR I - Udzielanie porad, informacji prawnej oraz rozpatrywanie indywidualnych spraw konsumentów

Symbol:

PZR I

Miejski Rzecznik Konsumentów
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 77 75
pokój nr 143

1. Wypełniony wniosek. Pobierz PZR I.

Wniosek możesz też dostać w Urzędzie Miasta.

2. Kopie wszystkich posiadanych dokumentów w sprawie, np. paragon zakupu, rachunek, karta gwarancyjna, zgłoszenie reklamacyjne, umowa, wszelka korespondencja z przedsiębiorcą.

Usługa jest bezpłatna.

Wniosek możesz złożyć w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta:

 • Pasażu K. Rudowskiego 10,
 • ul. Szkolna 28 (wejście A, B).

Wniosek możesz również przesłać na adres Urzędu Miasta:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28
97 – 300 Piotrków Trybunalski,

lub wysłać online przez ePUAP.

1. Wnioski rozpatrywane w kolejności  ich wpływania.

2. W przypadku prowadzenia sprawy - bez terminu.

Nie możesz się odwołać. Rzecznik nie dysponuje środkami przymusu, za pomocą których mógłby uzyskać od przedsiębiorcy spełnienie roszczeń konsumenta. Jeśli przedsiębiorca odrzuci argumenty przedstawione przez rzecznika, konsumentowi, dla dalszego dochodzenia roszczeń, pozostaje droga sądowa.

1. Porady i informacje nie są udzielane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Jeżeli nie złożysz kompletu wymaganych dokumentów zostaniesz wezwany do ich uzupełnienia.

3. Porady udzielane są wyłącznie osobom fizycznym, dokonującym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. Osoby fizyczne muszą  zamieszkiwać na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Rzecznik nie udziela porad przedsiębiorcom. Porady udzielane są przez telefon, pisemnie lub w biurze rzecznika.

Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi oraz mając na względzie
rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2019/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) a w szczególności art. 13 RODO informujemy że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z siedzibą przy Pasażu Karola Rudowskiego 10, w Piotrkowie Trybunalskim (kod pocztowy: 97-300), tel.: 44732 77 01, adres e-mail: e-urzad.piotrkow.pl
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego Panią Annę Pełkę z którą skontaktować się można poprzez adres e-mail: a.pelka@piotrkow.pl
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z: Ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów, oraz na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (numer telefonu, adres e-mail)
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, a w przypadku danych które są przetwarzane na podstawie zgody, również, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznają Państwo że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.
Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. podmiotom wyszczególnionym w art. 42 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

• art. 42 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Załączniki

 1. Wniosek

  (pdf) 0.11mb

 • Referat: Miejski Rzecznik Konsumentów
 • Kategoria: Sprawy konsumenckie
 • Data publikacji: 2020-10-12
 • Data modyfikacji: 2021-03-31
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 9 =
Link
2 + 9 =