• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

PZK III - Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

Symbol:

PZK III

Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 36 61, 607 068 786

Wypełniony wniosek. Pobierz PZK III.

Wniosek możesz też dostać w Urzędzie Miasta.

Usługa jest bezpłatna.

1. Wniosek możesz złożyć w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta:

 • Pasażu K. Rudowskiego 10,
 • ul. Szkolna 28 (wejście A, B).

2. Wniosek możesz również przesłać na adres Urzędu Miasta:
Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28
97 – 300 Piotrków Trybunalski.

3. Zamiar organizacji zgromadzenia możesz  zgłosić:
 • pisemnie, za pomocą faksu 44 732 77 35.
 • ustnie do  protokołu – telefon: 44 732 36 61, 603 888 253.
 • za pomocą poczty elektronicznej: e-urzad@piotrkow.pl.

Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą, jeżeli:

 • jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się. Jego odbycie narusza  zasady organizowania zgromadzeń. Cel lub odbycie zgromadzenia naruszają przepisy karne.
 • jego odbycie może, w znacznych rozmiarach, zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu . Dotyczy to również sytuacji, gdy zagrożenia nie udałoby się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13 ustawy Prawo o zgromadzeniach.

Od decyzji o zakazie zgromadzenia możesz odwołać do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy. Odwołanie należy złożyć w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Odwołanie się nie wstrzymuje decyzji o zakazie zgromadzenia.

Organizator informuje gminę o zamiarze zorganizowania zgromadzenia. Wiadomość musi dotrzeć do gminy nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi oraz  mając na względzie rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2019/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) a w szczególności art. 13 RODO informujemy że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z siedzibą przy Pasażu Karola Rudowskiego 10, w Piotrkowie Trybunalskim (kod pocztowy: 97-300), tel.: 44732 77 01, adres e-mail: e-urzad.piotrkow.pl)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Panią  Annę Pełkę z którą skontaktować się można  poprzez adres e-mail: a.pelka@piotrkow.pl

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z: przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2018r., poz. 408,1000 z późn. zm.)

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

• ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach.

Załączniki

 1. Wniosek

  (doc) 0.05mb

 2. Zgoda

  (docx) 0.01mb

 • Referat: Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony
 • Kategoria: Zgromadzenia publiczne
 • Data publikacji: 2020-10-12
 • Data modyfikacji: 2021-03-31
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 2 =
Link
4 + 2 =