• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

PZK II - Wniosek o zasiłek powodziowy - na podstawie art. 5 ust 3 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi

Symbol:

PZK II

Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 36 61

Wypełniony wniosek. Pobierz PZK II.

Wniosek możesz też dostać w Urzędzie Miasta.

Usługa jest bezpłatna.

1. Wniosek możesz złożyć w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta:

 • Pasażu K. Rudowskiego 10,
 • ul. Szkolna 28 (wejście A, B).
lub za pomocą poczty elektronicznej: e-urzad@piotrkow.pl.

Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia złożenia wniosku. Decyzję o przyznaniu zasiłku wydaje Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Odwołanie nie przysługuje.

1. Rodzina lub osoba samotnie gospodarująca (w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej), która została poszkodowana w wyniku wystąpienia powodzi, może otrzymać jednorazowy zasiłek powodziowy. Zasiłek, w kwocie do 2.000 zł,   ma na celu zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej.

2. Zasiłek jest przyznawany niezależnie od dochodów rodziny lub osoby samotnie gospodarującej i nie podlega zwrotowi (z zastrzeżeniem art.5 ust.7 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach zawiązanych z usuwaniem skutków powodzi).
Wniosek należy złożyć do Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sytuacji gdy:

 • wnioskodawca poniósł szkodę w wyniku powodzi na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,
lub
 • gdy przebywa w Mieście Piotrkowie Trybunalskim w wyniku ewakuacji lub konieczności opuszczenia zagrożonego miejsca zamieszkania w gminie sąsiadującej.
3. Aby otrzymać zasiłek należy złożyć wniosek. We wniosku wnioskodawca oświadcza, że w wyniku powodzi doznał szkody majątkowej wraz z określeniem jej wartości. Oświadcza, że nie ubiegał się o zasiłek na terenie innej gminy. Wyraża również zgodę na weryfikację danych zawartych we wniosku. Oświadczenie jest składane pod rygorem poniesienia odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań.

4. Tryb wypłaty zasiłku został określony w rozporządzeniu z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie trybu wypłaty i szczegółowego trybu zwrotu zasiłku powodziowego oraz wzoru formularza wniosku o zasiłek powodziowy.

5. Wniosek o zasiłek wraz z oświadczeniem składa w imieniu rodziny jej pełnoletni członek. W razie złożenia wniosku o zasiłek przez więcej niż jednego członka rodziny wszczyna się i prowadzi jedno postępowanie. Wniosek może zostać złożony przez przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

6. Zasiłek wypłaca się gotówką do rąk własnych osobie, która złożyła wniosek, lub jej przedstawicielowi ustawowemu. Zasiłek może być też przelany na rachunek bankowy wskazany we wniosku. Wypłata zasiłku do rąk własnych wymaga potwierdzenia jego odbioru na piśmie.

7. Organ wypłacający zasiłek wydaje decyzję o jego zwrocie jeżeli zaistnieją  określone przesłanki (zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi).

• art. 5 ust.3 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi.

Załączniki

 1. Wniosek

  (docx) 0.02mb

 • Referat: Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony
 • Kategoria: Zasiłek powodziowy
 • Data publikacji: 2020-10-12
 • Data modyfikacji: 2021-03-31
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 5 =
Link
8 + 5 =