• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

PZK I - Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia nie powodującego utrudnień w ruchu drogowym oraz zmian w jego organizacji - na podstawie art. 21 - 26 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach

Symbol:

PZK I

Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 36 61, 607 068 786

Wypełniony wniosek. Pobierz PZK I.

Wniosek możesz też dostać w Urzędzie Miasta.

Usługa jest bezpłatna.

1. Wniosek możesz złożyć w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta:

 • Pasażu K. Rudowskiego 10,
 • ul. Szkolna 28 (wejście A, B).
2. Zamiar organizacji zgromadzenia możesz  zgłosić:
 • telefonicznie: 44 732 36 61,  603 888 253 ( fax. 44 732 77 35 ),
lub
 • za pomocą poczty elektronicznej: e-urzad@piotrkow.pl.

Jeżeli organizator uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym (w szczególności zmiany w jego organizacji), informuje o nim Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. O terminie należy poinformować nie wcześniej niż na 30 dni, i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

1. W przypadku decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia, organizatorowi przysługuje prawo wniesienia odwołania. Odwołanie składa się do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. Termin to 7 dni od dnia rozwiązania zgromadzenia.

2. Na postanowienie Sądu Okręgowego przysługuje, w terminie 5 dni od dnia jego doręczenia , zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Od postanowienia Sądu Apelacyjnego nie przysługuje skarga kasacyjna.

1. Organizator, w trakcie trwania zgromadzenia, zobowiązany jest do ciągłego posiadania w widocznym miejscu elementów wskazujących na  pełnioną funkcję.

2. Organizator rozwiązuje zgromadzenie jeżeli uczestnicy nie przestrzegają  jego poleceń, lub gdy przebieg zgromadzenia narusza przepisy prawa.

3. Zgromadzenie, które nie powoduje utrudnień w ruchu drogowym oraz zmian w jego organizacji może zostać rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy, jeżeli:

 • jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach,
 • powoduje istotne zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego na drogach publicznych lub narusza przepisy ustawy Prawo o zgromadzeniach albo przepisy karne,
a organizator zgromadzenia, uprzedzony przez przedstawiciela organu gminy o konieczności rozwiązania zgromadzenia, nie rozwiązuje go.

4. Policja może zwrócić się do przedstawiciela organu gminy o rozwiązanie zgromadzenia, jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach. Powodem rozwiązania może być też istotne zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego na drogach publicznych lub naruszenie przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach albo przepisy karne.

5. Rozwiązanie zgromadzenia następuje przez wydanie decyzji ustnej, która podlega natychmiastowemu wykonaniu. Poprzedza ją dwukrotne ostrzeżenie uczestników zgromadzenia o możliwości jego rozwiązania. Następnie ogłoszona zostaje organizatorowi zgromadzenia lub  publicznie uczestnikom zgromadzenia w przypadku braku możliwości skontaktowania się z organizatorem. Decyzję tę doręcza się organizatorowi zgromadzenia na piśmie w terminie 72 godzin od jej podjęcia.

• art. 21-26 ustawy z dnia 24  lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach.

Załączniki

 1. Wniosek

  (doc) 0.04mb

 • Referat: Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony
 • Kategoria: Zgromadzenia
 • Data publikacji: 2020-10-12
 • Data modyfikacji: 2021-03-31
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 5 =
Link
7 + 5 =