• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

IGO I - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

Symbol:

IGO I

Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 76 96, 44 732 18 92

1. Wypełniony wniosek. Pobierz IGO I.

Wniosek możesz też dostać w Urzędzie Miasta.

2. Pełnomocnictwo jeżeli zostało udzielone wraz z opłatą skarbową.

1. Opłata skarbowa:
- od pełnomocnictwa 17 zł (w przypadku jego ustanowienia)
Opłaty dokonuje się gotówką w Kasach Urzędu, Pasaż Rudowskiego 10 lub ul. Szkolna 28 (wejście B) bądź bezgotówkowo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta GETIN NOBLE BANK SA nr rachunku: 55 1560 0013 2322 6887 8000 0003

2. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, wynosi:
- 29,00 zł za jednego mieszkańca.

3. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie  dwukrotność stawki ujętej w pkt. 2 i określona zostanie w drodze postępowania administracyjnego.

4. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne, w przydomowym kompostowniku. Kwota zwolnienia
o którym mowa wynosi 1,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość jednorodzinną.

5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powinna być uiszczana bez wezwania, zgodnie ze złożoną deklaracją, raz na miesiąc,
z dołu, do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Opłaty dokonuje się gotówką w Kasach Urzędu, Pasaż Rudowskiego 10 lub ul. Szkolna 28 (wejście B) bądź bezgotówkowo przelewem na indywidualny rachunek bankowy przypisany do właściciela nieruchomości.

6. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy. miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.
W przypadku  gdy w danym miesiącu mieszkaniec zamieszkuje nieruchomość przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwano,
a w nowym miejscu zamieszkania  - począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

Deklarację możesz złożyć w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta:
• Pasażu K. Rudowskiego 10,
• ul. Szkolna 28 (wejście A, B).

Wniosek możesz również przesłać na adres Urzędu Miasta:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28
97 – 300 Piotrków Trybunalski,

lub wysłać online przez ePUAP.

Właściciele nieruchomości* składają deklarację w terminie:

 • 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca.
 • do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
 • 6 miesięcy od dnia zgonu mieszkańca.

*w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Odwołanie nie przysługuje.

W przypadku pytań co do sposobu wypełnienia deklaracji pomoc można uzyskać  w Referacie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, ul. Szkolna 28, pokój 236.

• Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
• Wzór deklaracji określono uchwałą nr XXVIII/400/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.

Załączniki

 1. Deklaracja - IGO I

  (pdf) 1.12mb

 • Referat: Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
 • Kategoria: Odpady komunalne
 • Data publikacji: 2020-10-12
 • Data modyfikacji: 2021-03-31
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 3 =
Link
2 + 3 =