• AWARIA BILETERA!!! Brak możliwości rezerwacji kolejki na stronie BOM.
 • UWAGA!!! Strona w przebudowie! Zmiany organizacyjne w Urzędzie Miasta.

IGO I - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

Symbol:

IGO I

Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 76 96, 44 732 18 92

1. Wypełniony wniosek. Pobierz IGO I.

Wniosek możesz też dostać w Urzędzie Miasta.

2. Pełnomocnictwo jeżeli zostało udzielone wraz z opłatą skarbową.

1. Opłata skarbowa:
- od pełnomocnictwa 17 zł (w przypadku jego ustanowienia)
Opłaty dokonuje się gotówką w Kasach Urzędu, Pasaż Rudowskiego 10 lub ul. Szkolna 28 (wejście B) bądź bezgotówkowo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Santander Bank Polska SA nr rachunku: 91 1090 2590 0000 0001 5213 1413
2. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, wynosi:
- 35,00 zł za jednego mieszkańca.

3. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie  dwukrotność stawki ujętej w pkt. 2 i określona zostanie w drodze postępowania administracyjnego.

4. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne, w przydomowym kompostowniku. Kwota zwolnienia
o którym mowa wynosi 1,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość jednorodzinną.

5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powinna być uiszczana bez wezwania, zgodnie ze złożoną deklaracją, raz na miesiąc,
z dołu, do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Opłaty dokonuje się gotówką w Kasach Urzędu, Pasaż Rudowskiego 10 lub ul. Szkolna 28 (wejście B) bądź bezgotówkowo przelewem na indywidualny rachunek bankowy przypisany do właściciela nieruchomości.

6. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy. miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.
W przypadku  gdy w danym miesiącu mieszkaniec zamieszkuje nieruchomość przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwano, a w nowym miejscu zamieszkania  - począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

Deklarację możesz złożyć w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta:

 • Pasażu K. Rudowskiego 10,
 • ul. Szkolna 28 (wejście A, B).

Wniosek możesz również przesłać na adres Urzędu Miasta:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28
97 – 300 Piotrków Trybunalski,

lub wysłać online przez ePUAP.

Właściciele nieruchomości* składają deklarację w terminie:

 • 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca.
 • do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
 • w przypadku zgonu mieszkańca - 6 miesięcy od dnia śmierci mieszkańca.

*w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Odwołanie nie przysługuje.

W przypadku pytań co do sposobu wypełnienia deklaracji pomoc można uzyskać  w Referacie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, ul. Szkolna 28, pokój 236, tel.: 44 732-18-92

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 • Wzór deklaracji określono uchwałą Nr LIII/668/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29
  czerwca 2022 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
  odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.

Załączniki

 1. Deklaracja

  (pdf) 0.25mb

 • Referat: Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
 • Kategoria: Odpady komunalne
 • Data publikacji: 2020-10-12
 • Data modyfikacji: 2023-01-02
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 6 =
Link
3 + 6 =