• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

DBM I - Skarga/Wniosek

Symbol:

DBM I

Biuro Obsługi Mieszkańców
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 18 90, 44 732 18 01


UWAGA!  Skargi i wnioski mogą być wnoszone również telegraficznie, za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Brak opłat.

Wniosek możesz złożyć w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta:

 • Pasażu K. Rudowskiego 10,
 • ul. Szkolna 28 (wejście A, B).

Wniosek możesz również przesłać na adres Urzędu Miasta:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28
97 – 300 Piotrków Trybunalski.


SKARGA:

 • w ciągu miesiąca,
 • 14 dni, gdy skarga wpłynęła za pośrednictwem lub bezpośrednio od posła, senatora lub radnego,
 • w razie niezałatwienia skargi w ciągu miesiąca organ obowiązany jest zawiadomić skarżącego podając przyczyny zwłoki i wskazać nowy termin załatwienia sprawy,
 • jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż
  w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ.

WNIOSEK:
 • w ciągu miesiąca,
 • w razie niezałatwienia wniosku w ciągu miesiąca organ obowiązany jest zawiadomić wnioskodawcę podając przyczyny zwłoki
  i wskazać nowy termin załatwienia sprawy,
 • jeżeli organ, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż
  w terminie siedmiu dni, przekazać go właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym wnioskodawcę, albo wskazać mu właściwy organ.

Postępowanie skargowo-wnioskowe jest postępowaniem jednoinstancyjnym, które kończy się zawiadomieniem o sposobie załatwienia skargi / wniosku.

 • O tym czy pismo jest skargą czy wnioskiem decyduje treść pisma nie jego forma zewnętrzna.
 • Wnioskodawcy służy prawo wniesienia skargi w przypadku:
- niezałatwienia wniosku w ciągu miesiąca albo w terminie wskazanym w zawiadomieniu o przedłużeniu terminu załatwienia wniosku,
- niezadowolenia ze sposobu załatwienia wniosku.
 • W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.

 • przepisy Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Załączniki

 1. Wniosek

  (docx) 0.02mb

 • Referat: Biuro Obsługi Mieszkańców
 • Kategoria: Wniosek/skarga
 • Data publikacji: 2020-10-07
 • Data modyfikacji: 2022-04-26
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 5 =
Link
4 + 5 =