• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
  • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

DBM I - Skarga/Wniosek

Symbol:

DBM I

Biuro Obsługi Mieszkańców
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 18 90, 44 732 18 01

Wypełniona skarga/wniosek. Pobierz DBM I.

Wniosek możesz też dostać w Urzędzie Miasta.

UWAGA: Skargi i wnioski można zgłaszać również telegraficznie, za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Usługa jest bezpłatna.

Wniosek możesz złożyć w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta:
• Pasażu K. Rudowskiego 10,
• ul. Szkolna 28 (wejście A, B).

Wniosek możesz również przesłać na adres Urzędu Miasta:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28
97 – 300 Piotrków Trybunalski,

lub wysłać online przez ePUAP.

1. Termin załatwienia skargi:

• w ciągu miesiąca.
• 14 dni, gdy skarga wpłynęła za pośrednictwem lub bezpośrednio od posła, senatora lub radnego.
• w razie niezałatwienia skargi w ciągu miesiąca Urząd Miasta informuje skarżącego o przyczynach zwłoki i wskazuje nowy termin załatwienia sprawy.
• jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazuje ją właściwemu organowi. Zawiadamia równocześnie o tym skarżącego, albo wskazuje mu właściwy organ. 


2. Termin załatwienia wniosku:

• w ciągu miesiąca.
• jeżeli wniosek nie został załatwiony  w ciągu miesiąca Urząd Miasta informuje  wnioskodawcę o czynnościach podjętych w tym terminie, w celu jego rozpatrzenia oraz o przewidywany termin załatwienia sprawy.
• jeżeli organ, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, w ciągu siedmiu dni przekazuje go właściwemu organowi. Zawiadamia równocześnie o tym wnioskodawcę.

Nie możesz się odwołać. Postępowanie kończy się wydaniem zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi/wniosku.

• O tym czy pismo jest skargą lub wnioskiem decyduje treść pisma nie jego forma zewnętrzna.

• Wnioskodawcy służy prawo wniesienia skargi w przypadku:

 niezałatwienia wniosku w ciągu miesiąca albo w terminie wskazanym w zawiadomieniu o przedłużeniu terminu załatwienia wniosku,
 niezadowolenia ze sposobu załatwienia wniosku.
• Skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, może zostać uznana za bezzasadną, co będzie wykazane w odpowiedzi na skargę. Jeżeli skarżący ponowi skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.

• przepisy Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania
i rozpatrywania skarg i wniosków.

Załączniki

  1. Wniosek

    (doc) 0.06mb

  • Referat: Biuro Obsługi Mieszkańców
  • Kategoria: Wniosek/skarga
  • Data publikacji: 2020-10-07
  • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 9 =
Link
1 + 9 =