• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
  • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

IMG VII - Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych

Symbol:

IMG VII

Referat Geodezji, Kartografii i Katastru
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 18 07

1. Wypełniony wniosek. Pobierz IMG VII.

Wniosek możesz też dostać w Urzędzie Miasta.

2. Dokumentacja geodezyjna lub kartograficzna przekazywana do zasobu.

Usługa jest bezpłatna.

Wniosek możesz złożyć w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta:

• Pasażu K. Rudowskiego 10,
• ul. Szkolna 28 (wejście A, B).

Wniosek możesz również przesłać na adres Urzędu Miasta:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28
97 – 300 Piotrków Trybunalski.

Wykonawca prac (geodezyjnych lub kartograficznych) przekazuje wyniki  prac do Organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. Organ niezwłocznie sprawdza je pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Wyniki weryfikacji utrwalane są w protokole. W przypadku negatywnego wyniku, wykonawca prac ma prawo, w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu, odnieść się na piśmie do wyników weryfikacji. Jeśli Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie uwzględni stanowiska, wykonawca prac wydaje decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia wyników prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Możesz odwołać się od decyzji dotyczącej odmowy przyjęcia dokumentacji do zasobu.  Odwołanie należy złożyć do:

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
ul. Tuwima 28, Łódź

za pośrednictwem:
Prezydenta Miasta  Piotrkowa Trybunalskiego.
Masz 14 dni od daty otrzymania decyzji na złożenie odwołania.

Brak

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.
• Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia  08.07.2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienie o wykonaniu tych prac oraz przekazywanie ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
• Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych.
• Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Załączniki

  1. Wniosek

    (doc) 0.04mb

  • Referat: Referat Geodezji, Kartografii i Katastru
  • Kategoria: Geodezja, kartografia, ewidencja gruntów
  • Data publikacji: 2020-10-12
  • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 1 =
Link
9 + 1 =