• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

IMG VI - Skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Symbol:

IMG VI

Referat Geodezji, Kartografii i Katastru
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 18 14

1. Wypełniony wniosek. Pobierz IMG VI.
Wniosek możesz też dostać w Urzędzie Miasta.

2. Minimum 2 egzemplarze propozycji usytuowania projektowanej sieci zamieszczonej na:

 • mapie do celów projektowych (aktualna mapa zasadnicza), lub
 • planie sytuacyjnym (art. 29 a ust.1. ustawy Prawo budowlane).
Plan musi zawierać dodatkowo:
 • przebieg projektowanych sieci uzbrojenia terenu uzgodnionych dotychczas.
 • położenie znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

3. Współrzędne punktów załamania projektowanej sieci w postaci elektronicznej, w formacie dxf lub txt.  Współrzędne możesz przesłać np. na płycie CD/DVD lub pocztą elektroniczną.

4. Pełnomocnictwo (jeżeli zostało udzielone) wraz z opłatą skarbową.

1. Opłaty określa załącznik do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne – tabela nr 16.

2. Opłaty wnosi się przed uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

3. Wysokość  opłaty i sposób jej obliczenia znajdziesz w Dokumencie Obliczenia Opłaty.

Opłatę możesz wnieść na rachunek bankowy GETIN NOBLE BANK S.A.
nr  15 1560 0013 2323 1404 1000 0001
lub w kasach Urzędu Miasta.  

4. Opłata za pełnomocnictwo (jeżeli zostało udzielone) – 17 zł.

       Opłatę możesz wnieść na rachunek bankowy GETIN NOBLE BANK S.A.
nr  55 1560 0013 2322 6887 8000 0003
lub w kasach Urzędu Miasta.

Wniosek możesz złożyć w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta:
• Pasażu K. Rudowskiego 10,
• ul. Szkolna 28 (wejście A, B).

Wniosek możesz również przesłać na adres Urzędu Miasta:
Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28
97 – 300 Piotrków Trybunalski,
lub wysłać online przez ePUAP - na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) Urzędu Miasta.

14 dni.  W uzasadnionych przypadkach termin może być przedłużony do 30 dni.

Możesz odwołać się od decyzji dotyczącej wysokości należnej opłaty.  Odwołanie należy złożyć do:

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
ul. Tuwima 28, Łódź
za pośrednictwem:
Prezydenta Miasta  Piotrkowa Trybunalskiego.

Masz 14 dni od daty otrzymania decyzji na złożenie odwołania.

1. Wniosek składa inwestor lub projektant. Jeżeli zostało ustanowione pełnomocnictwo należy dołączyć jego oryginał lub urzędowo poświadczony odpis oraz opłatę skarbową.
2. Pełnomocnictwo powinno odnosić się do sprawy, której dotyczy wniosek.
3. Uzgodnienie następuje po dokonaniu opłaty.

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
• Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. Prawo budowlane.
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej.
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie  rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.
• Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.

Załączniki

 1. Wniosek

  (doc) 0.06mb

 • Referat: Referat Geodezji, Kartografii i Katastru
 • Kategoria: Geodezja, kartografia, ewidencja gruntów
 • Data publikacji: 2020-10-12
 • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 9 =
Link
9 + 9 =