• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

IMG V - Dokonanie podziału nieruchomości

Symbol:

IMG V

Referat Geodezji, Kartografii i Katastru
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 76 93

1. Wypełniony wniosek. Pobierz IMG V.
Wniosek możesz też dostać w Urzędzie Miasta.
2. Załączniki do wniosku:

 • Dokument, który potwierdza, że jesteś właścicielem nieruchomości  lub oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej (wraz z numerem księgi wieczystej), lub zaświadczenie o stanie prawnym.Zaświadczenie o stanie prawnym możesz dostać w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim (Wydział Ksiąg Wieczystych).
 • 3 egzemplarze wstępnego projektu podziału nieruchomości.
 • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, która obowiązuje w dniu złożenia wniosku.
Decyzję o warunkach zabudowy możesz uzyskać w:
Pracowni Planowania Przestrzennego
ul. Farna 8, Piotrków Trybunalski.
 • Jeżeli nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków potrzebujesz pozwolenia na jej podział.
Pozwolenie możesz uzyskać w:
Delegaturze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
ul. Farna 8, Piotrków Trybunalski.

Usługa jest bezpłatna.

Wniosek możesz złożyć w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta:

 • Pasażu K. Rudowskiego 10,
 • ul. Szkolna 28 (wejście A, B).
Wniosek możesz również przesłać na adres Urzędu Miasta:
Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28
97 – 300 Piotrków Trybunalski.

1. Pierwszy etap: wstępny projekt podziału zostanie przekazany do Pracowni Planowania Przestrzennego (wydanie opinii o podziale). Termin: bez zbędnej zwłoki.
2. Drugi etap: po otrzymaniu wymaganych dokumentów zostanie niezwłocznie wydana decyzja. Termin: bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

1. Na postanowienie opiniujące projekt podziału nieruchomości przysługuje Ci zażalenie składane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Piotrkowie Tryb. ul. Słowackiego 19, za pośrednictwem Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Tryb. w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
2. Od decyzji służy  Ci odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Piotrkowie Tryb. ul. Słowackiego 19 za pośrednictwem Prezydenta Miasta  Piotrkowa Tryb. w terminie 14  dni od daty jej otrzymania.

1. Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, podziału można dokonać na wniosek wszystkich właścicieli.
2. Jeżeli nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków potrzebujesz pozwolenia na jej podział. Decyzję wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków. PAMIĘTAJ: na Tobie spoczywa obowiązek dostarczenia decyzji.
3. Gdy podział nieruchomości ma nastąpić niezależnie od ustaleń planu miejscowego (na podstawie art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami), postanowienie opiniujące wydane w Pracowni Planowania Przestrzennego nie jest wymagane.  Do wniosku należy dołączyć dokumenty wymienione w pkt. 2 "załączniki do wniosku".
4. W przypadku  podziału nieruchomości, o którym mowa w art. 93 ust. 2a i art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami, we wniosku musisz podać cel dokonania podziału.
5. Jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany jej podział powoduje także podział budynku, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego na całej wysokości budynku, od fundamentu do przykrycia dachu. W budynkach, w których nie ma ścian oddzielenia przeciwpożarowego granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany usytuowane na całej wysokości budynku, od fundamentu do przykrycia dachu wyraźnie dzielące budynek na dwie odrębne wykorzystywane części. Zgodnie z § 4 ust. 2 nw. rozporządzenia Rady Ministrów w przypadku, o którym mowa wyżej odcinek granicy wewnątrz budynku przedstawia się na rzutach poszczególnych kondygnacji budynku, na których należy również wkreślić projektowaną granicę. Wyżej opisane rzuty winny być wykonane przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. Należy również określić, czy jest to ściana przeciwpożarowa, czy też spełnione są warunki z art. 93 ust. 3b zdanie drugie ww. ustawy. W budynkach, w których nie   ma   ścian   oddzielenia   przeciwpożarowego,   granice   projektowanych   do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przykrycia  dachu,  wyraźnie  dzielące  budynek  na  dwie  odrębnie  wykorzystywane części.
6. Do wniosku nie musisz  dołączać wypisu z katastru nieruchomości i kopii mapy katastralnej.

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.

Załączniki

 1. Wniosek

  (doc) 0.05mb

 • Referat: Referat Geodezji, Kartografii i Katastru
 • Kategoria: Geodezja, kartografia, ewidencja gruntów
 • Data publikacji: 2020-10-12
 • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 8 =
Link
2 + 8 =