• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
  • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

IMG III - Zgłoszenie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków

Symbol:

IMG III

Referat Geodezji, Kartografii i Katastru
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 18 14

1. Pobierz i wypełnij wniosek – IMG III

Wniosek możesz też dostać w Urzędzie Miasta.

2. Dokumenty z których wynikają zmiany w ewidencji, np.: wypisy z księgi wieczystej lub inne.

3. Pełnomocnictwo (jeżeli zostało udzielone) wraz z opłatą skarbową.

1. Opłata za pełnomocnictwo (jeżeli zostało udzielone) – 17 zł.

Opłatę możesz wnieść na rachunek bankowy GETIN NOBLE BANK S.A.
nr  55 1560 0013 2322 6887 8000 0003
lub w kasach Urzędu Miasta.

Wniosek możesz złożyć w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta:

• Pasażu K. Rudowskiego 10,
• ul. Szkolna 28 (wejście A, B).

Wniosek możesz również przesłać na adres Urzędu Miasta:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28
97 – 300 Piotrków Trybunalski,

1. Bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
2. W sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

1. Możesz odwołać się do Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Łodzi w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

2. Jeżeli dane zostaną wprowadzone z urzędu, masz prawo złożyć skargę na tę czynność do sądu administracyjnego.

1. Zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków musisz zgłosić w terminie 30 dni od dnia powstania tych zmian. Obowiązek ten nie dotyczy zmian wynikających z:

 aktów normatywnych,
 prawomocnych orzeczeń sądowych,
 decyzji administracyjnych,
 aktów notarialnych,
 materiałów zasobu,
 wpisów w innych rejestrach publicznych,
 dokumentacji architektoniczno-budowlanej przechowywanej przez organy administracji architektoniczno-budowlanej.
2. Do zgłoszenia zmiany danych ewidencji gruntów i budynków uprawniony jest właściciel/władający nieruchomością lub ustanowiony przez nich pełnomocnik.
3. W przypadku, gdy właścicielem/władającym jest osoba prawna, do wniosku należy dołączyć odpis z właściwego rejestru (np. Krajowego Rejestru Sądowego) oraz dokument  uprawniający osoby zgłaszające zmiany do występowania w imieniu właściciela/władającego.
4. Do wniosku musisz załączyć dokumenty, które są podstawą zmiany - oryginały lub kopie dokumentów, które zostały uwierzytelnione przez  notariusza  lub przez organ wydający.

• Art. 47 a oraz art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Załączniki

  1. Wniosek

    (doc) 0.05mb

  • Referat: Referat Geodezji, Kartografii i Katastru
  • Kategoria: Geodezja, kartografia, ewidencja gruntów
  • Data publikacji: 2020-10-12
  • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 4 =
Link
3 + 4 =