• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
  • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

IMG II - Wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

Symbol:

IMG II

Referat Geodezji, Kartografii i Katastru
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 18 14

1. Pobierz i wypełnij wniosek – IMG II

Wniosek możesz też dostać w Urzędzie Miasta.

2. Dokument tożsamości.

1. Stawki opłaty za sporządzenie oraz wydanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów
i budynków znajdziesz w załączniku nr 11 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Jeżeli występujesz o nieodpłatne wydanie wypisu lub wyrysu z ewidencji gruntów i budynków musisz podać podstawę prawną takiego zwolnienia.

3. Nie pobiera się opłat za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów wydane na żądanie:
• prokuratury,
• sądów rozpoznających sprawy, w których stroną jest Skarb Państwa,
• organów kontroli państwowej w związku z wykonywaniem przez te organy ich ustawowych zadań,
• organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, w związku z ich działaniami   mającymi na celu:

 ujawnienie prawa do nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w księdze wieczystej,
 przeniesienie praw do nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostki samorządu terytorialnego,
 przeniesienie praw do nieruchomości jednostki samorządu terytorialnego na rzecz Skarbu Państwa.
 
4. Opłatę za wypisy i wyrysy wnosi się przed ich otrzymaniem.

Opłatę skarbową możesz wnieść na rachunek bankowy GETIN NOBLE BANK S.A.
nr  15 1560 0013 2323 1404 1000 0001
lub w kasach Urzędu Miasta.

Wniosek możesz złożyć w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta:

• Pasażu K. Rudowskiego 10,
• ul. Szkolna 28 (wejście A, B).

Wniosek możesz również przesłać na adres Urzędu Miasta:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28
97 – 300 Piotrków Trybunalski,

1. Wypisy z rejestrów i kartotek - 5 dni roboczych.

2. Wyrysy z mapy ewidencyjnej - 10 dni roboczych.

Wielkość zamówienia lub aktualizacja danych nieruchomości, której wniosek dotyczy, mogą mieć wpływ na terminy realizacji.

Możesz się odwołać do Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego w Łodzi w przypadku:
1. Odmowy wydania wypisu lub wyrysu z ewidencji gruntów i budynków,
2. Sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów lub wysokości należnej opłaty.

Masz 14 dni od daty otrzymania decyzji na odwołanie się.

O wydanie wypisów, zawierających dane właścicieli lub władających nieruchomościami, z rejestrów lub kartotek mogą ubiegać się:
1. oni sami,
2. podmioty, które wykażą interes prawny w tym zakresie.

Podmioty te muszą wskazać przepisy prawa materialnego - uzasadnienie dla dostępu dla danych identyfikacyjnych.

• Art. 24  ust. 3, 4, 5 i art. 40b ust.1 pkt 2 i st. 2, art.40f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
• § 52 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
• Według wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty tekst jednolity

Załączniki

  1. Wniosek

    (pdf) 0.07mb

  • Referat: Referat Geodezji, Kartografii i Katastru
  • Kategoria: Geodezja, kartografia, ewidencja gruntów
  • Data publikacji: 2020-10-12
  • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 6 =
Link
4 + 6 =