• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

DBI I - Udostępnienie informacji publicznej

Symbol:

DBI I

Referat Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji
Pasaż K. Rudowskiego 10
telefon: 44 732 30 35

Pobierz i wypełnij wniosek – DBI I

Wniosek możesz też dostać w Urzędzie Miasta.

W przypadku, gdy w związku z udostępnieniem informacji publicznej Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takiej sytuacji:

1. W terminie 14 dni od daty złożenia wniosku Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wydaje powiadomienie o konieczności wniesienia opłaty w związku z udostępnieniem informacji publicznej;

2. Wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia może:
a) uiścić opłatę - wówczas wnioskowana informacja udostępniona jest wnioskodawcy niezwłocznie,
b) zmienić wniosek o udostępnienie informacji publicznej - wówczas zmodyfikowany wniosek rozpatruje się ponownie,
c) wycofać wniosek o udostępnienie informacji publicznej - wówczas wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu;

3. W przypadku, gdy wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia doręczenia powiadomienia nie wniesie opłaty za udostępnienie informacji publicznej, nie wycofa wniosku, ani nie dokona zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji publicznej, Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego udostępnia wnioskowaną informację publiczną i wydaje postanowienie o pobraniu opłaty stanowiącej zwrot kosztów związanych ze sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej;

4. Wnioskodawca może dokonać opłaty w kasach Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego bądź przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określając przedmiot opłaty; kasy i numer rachunku bankowego Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wskazane są w powiadomieniu i postanowieniu o opłacie.

 • Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż Karola Rudowskiego 10 lub ul. Szkolna 28 (Wejście A lub B) w Piotrkowie Trybunalskim lub przesłać na adres Urzędu Miasta poczta tradycyjną.
 • za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (w tym usługi PWPW).
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając wniosek na adres e-mail: e-urzad@piotrkow.pl

1. Informację publiczną udostępnia się w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
2. W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w terminie określonym w pkt 1, Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego powiadamia wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Od wydanych w toku postępowania o udostępnienie informacji publicznej rozstrzygnięć, wnioskodawcy przysługują następujące środki zaskarżenia:
1. na postanowienie o pobraniu opłaty stanowiącej zwrot kosztów związanych ze sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Urzędu Miasta w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia;
2. do decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz do decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego
3. odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.     

1. Udostępnieniu na wniosek podlega informacja publiczna, która nie znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (www.bip.piotrkow.pl).
2. Odbiór informacji może nastąpić w jednej z poniższych form:

 • osobiście przez wnioskodawcę w siedzibie Urzędu Miasta
 • przesłanie informacji pocztą tradycyjną pod wskazany adres
 • przesłanie informacji za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP
 • przeslanie informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Podstawa prawna:  art.   10  ust. 1  ustawy  z  dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1198 ze zm. )

Załączniki

 1. Wniosek

  (docx) 0.02mb

 • Referat: Referat Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji
 • Kategoria: Informacja publiczna
 • Data publikacji: 2020-10-12
 • Data modyfikacji: 2022-06-24
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 9 =
Link
6 + 9 =