• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

IMA XI - Wydanie uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy

Symbol:

IMA XI

1. Wniosek o wydanie uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy. – IMA XI
(wniosek o udostępnienie akt sprawy powinien zawierać dokładne określenie rodzaju dokumentów, których udostępnienia wnioskodawca żąda wraz z podaniem adresu nieruchomości, której wniosek dotyczy).

2. Dokument potwierdzający  że wnioskodawca jest/był  stroną postępowania administracyjnego, np.

 • pisemne oświadczenie wnioskodawcy
 • decyzja administracyjna z treści której wynika przymiot strony,
 • wypis  z rejestru gruntów,
 • akt notarialny itp.

3. Wykazanie tzw. „ważnego interesu”  strony postępowania do wydania przez organ uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy.

4. Upoważnienie (pełnomocnictwo) udzielone osobie działającej w imieniu inwestora(jeśli zostało udzielone) wraz z opłatą skarbową.

1. Opłata skarbowa :

 • Wydanie duplikatu zezwolenia (pozwolenia)  -  24 zł
 • poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, kopii od każdej pełnej lub zaczętej strony – 5,00 zł
 • za upoważnienie (pełnomocnictwo) – 17,00 zł (w przypadku jego ustanowienia)

2. Opłaty dokonuje się gotówką w Kasach Urzędu przy ul. Pasaż Rudowskiego 10 lub ul. Szkolna 28 (budynek B) lub  bezgotówkowo przelewem  na rachunek bankowy Urzędu Miasta GETIN NOBLE BANK SA nr rachunku 55 1560 0013 2322 6887 8000 0003

W przypadku opłaty przekazem lub przelewem należy podać tytuł z jakiego jest ona wnoszona.

Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28  lub przesłać na adres Urzędu.

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna28,
97-300 Piotrków Trybunalski

Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Załatwianie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej następuje nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Odwołanie nie przysługuje.

1. Przepisu art. 73 nie stosuje się do akt sprawy, objętych ochroną tajemnicy państwowej, a także do innych akt, które organ administracji państwowej wyłączy ze względu na ważny interes państwowy.

2. Prawo wglądu do akt sprawy i uzyskiwania odpisów dokumentów posiada strona.

3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

• art. 73 § 1 i 2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego,
• art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane.

Załączniki

 1. Wniosek

  (docx) 0.02mb

 • Referat: Referat Architektury i Budownictwa
 • Kategoria: Architektura i budownictwo
 • Data publikacji: 2020-10-09
 • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 5 =
Link
3 + 5 =