• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
  • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

IMA XII - Zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

Symbol:

IMA XII

1. Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej – IMA XII.

Uwaga!
Zarządca drogi składa wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej po uzyskaniu opinii właściwego miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera w szczególności:

1) Mapę/y w skali co najmniej 1:5000 przedstawiająca proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu,

2) Analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi

3) Mapę zawierająca projekt podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami

4) Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,

5) Trzy egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego z określonym w nim terminie ważności, aktualnym na dzień opracowania projektu,

6) Opinia dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,

7) Opinię dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych,

8) Opinię właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków – w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów,

9) Opinię właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej – w odniesieniu do linii kolejowej,

10) Opinię innych organów wymaganych przepisami szczególnymi,

11) Wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne, w tym:

a) ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z art.72 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko,
b) w przypadku prowadzenia robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, pozwolenie na prowadzenie tych robót, wydane przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków,
c) pozwolenie wodnoprawne, jeżeli jest wymagane zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 20 lipca 20017 roku Prawo wodne,
 
12) Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach z zakresu administracji publicznej,  Specjalistyczną opinię, o której mowa w art. 33 ust.3 ustawy – Prawo budowlane,

13) Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej

II. OPŁATY:

1. Opłata skarbowa:
• za upoważnienie (pełnomocnictwo) – 17,00 zł (w przypadku jego ustanowienia)

2. Opłatę wnosi się w momencie złożenia wniosku.

3. Opłaty dokonuje się gotówką w Kasach Urzędu przy ul. Pasaż Rudowskiego 10 lub
ul. Szkolna 28 (budynek B) lub  bezgotówkowo przelewem  na rachunek bankowy Urzędu Miasta GETIN NOBLE BANK SA nr rachunku 55 1560 0013 2322 6887 8000 0003

W przypadku opłaty przekazem lub przelewem należy podać tytuł z jakiego jest ona wnoszona.

Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Piotrkowa   Trybunalskiego ul. Szkolna 28  lub przesłać na adres Urzędu.

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28,
97-300 Piotrków Trybunalski

Do  90 dni.

Odwołanie wnosi się do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia doręczenia decyzji wnioskodawcy,  a dla pozostałych stron po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Projekt budowlany powinien być wykonany przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane oraz wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

Szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego określa rozporządzenie  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego:

A. Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (art.71 ust.2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko)
B. W zależności od rodzaju inwestycji do wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej  mogą być wymagane uzgodnienia i dokumenty z niżej wymienionymi jednostkami:

1. Urząd Miasta w Piotrkowie Tryb - Referat Gospodarki Nieruchomościami w zakresie dysponowania terenami Gminy lub Skarbu Państwa na cele budowlane

2. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Kasztanowa 31
• w zakresie bezkolizyjnego usytuowania obiektów i sieci uzbrojenia terenu.
• w zakresie realizacji obsługi komunikacyjnej działki

3. Powiatowy Inspektor Sanitarny lub  uprawniony rzeczoznawca do spraw sanitarno-higienicznych
• w przypadku innych inwestycji wymagających uzgodnienia w zakresie sanitarno - higienicznym np. odrębnych przepisów

4. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
90- 425 Łódź,  ul. Piotrkowska 99
• w odniesieniu do stref ochrony archeologicznej, obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub obiektów i terenów znajdujących się w strefach ochrony konserwatorskich wyznaczonych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego lub decyzjami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

5. Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Piotrków Tryb.,  ul. Przemysłowa 4
• zgoda na podłączenie obiektu do sieci wodno-kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej, warunki techniczne podłączenia  i uzgodnienia rozwiązań projektowych

6. Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy Łódź
Rejon Dystrybucji w Piotrkowie Tryb., ul. Krakowskie Przedmieście 112
• zgoda na podłączenie obiektu do sieci, warunki techniczne podłączenia i uzgodnienia rozwiązań projektowych

7. PGE Dystrybucja Łódź – Teren S.A.
Rejon Energetyczny Piotrków Tryb., ul. Narutowicza 35
• zgoda na podłączenie obiektu do sieci, warunki techniczne podłączenia i uzgodnienia rozwiązań projektowych

8. Telekomunikacja Polska S.A. w Piotrkowie Tryb. ul. Sienkiewicza 11
• zgoda na podłączenie obiektu do sieci, warunki techniczne podłączenia i uzgodnienia rozwiązań projektowych

9. Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie
Piotrków Tryb., ul. Młynarska 2
• w zakresie pozwoleń wodnoprawnych, stref ochrony ujęć wód


W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany
do ich uzupełnienia.

• art. 11a ust.1,  11b ust. 1,  art. 11c i art. 11d ust.1, art.11i  ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
• art. 28 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Załączniki

  1. Wniosek

    (docx) 0.03mb

  • Referat: Referat Architektury i Budownictwa
  • Kategoria: Architektura i budownictwo
  • Data publikacji: 2020-10-09
  • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 5 =
Link
2 + 5 =