• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

IMA X - Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu/lokali

Symbol:

IMA X

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu / lokali - IMA X.

2. Załączniki:

 • dwa egzemplarze aktualnej inwentaryzacji budowlanej – rzuty odpowiednich kondygnacji budynku z zaznaczeniem lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi (w przypadku, gdy pomieszczenia przynależne położone są poza budynkiem należy oznaczyć je na wyrysie z mapy ewidencyjnej) wraz z zestawieniem powierzchni użytkowych lokali i pomieszczeń do nich przynależnych. Inwentaryzacja musi być opracowana przez osobę legitymującą się odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi i zaświadczeniem o przynależności do izby samorządu zawodowego. Oznaczeń lokalu / lokali można dokonać na istniejącej dokumentacji technicznej budynku zatwierdzonej decyzją o pozwoleniu na budowę potwierdzonej a zgodność ze stanem faktycznym przez osobę legitymującą się odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi i zaświadczeniem o przynależności do izby samorządu zawodowego.
 • numer i data pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy budynku, którego dotyczy zaświadczenie (nie dotyczy budynków istniejących przed dniem 1 stycznia 1995 r. lub wybudowanych na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przed tą datą).
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla budynku, którego dotyczy zaświadczenie lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu - do uzyskania w Pracowni Planowania Przestrzennego z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Farnej 8, a w przypadku braku w/w dokumentów podać należy dane identyfikujące te dokumenty, tzn. znak sprawy, numer decyzji, data wydania decyzji (nie dotyczy budynków istniejących przed dniem 1 stycznia 1995 r. lub wybudowanych na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przed tą datą).
 • dokument o dopuszczeniu budynku do użytkowania (lub jego części dotyczącej wniosku), np. w zależności od rodzaju nieruchomości pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu budowy - do uzyskania w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 73, a w przypadku braku w/w dokumentów podać należy dane identyfikujące te dokumenty, tzn. znak sprawy, numer decyzji, data wydania decyzji lub zawiadomienia (nie dotyczy budynków istniejących przed dniem 1 stycznia 1995 r. lub wybudowanych na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przed tą datą).
 • oświadczenie właściciela / inwestora, iż po przekazaniu do użytkowania w wyniku budowy / przebudowy nie zostały wprowadzone żadne zmiany.
 • upoważnienie udzielone pełnomocnikowi działającemu w imieniu wnioskodawcy (o ile został ustanowiony) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (w wysokości 17 zł).
 • oryginalny dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia (w wysokości 17 zł).

1. Opłata skarbowa:

 • za upoważnienie (pełnomocnictwo) – 17,00 zł (w przypadku jego ustanowienia)
 • za zaświadczenie – 17,00 zł.

2. Opłaty dokonuje się gotówką w Kasach Urzędu przy ul. Pasaż Rudowskiego 10 lub ul. Szkolna 28 (budynek B) lub bezgotówkowo przelewem  na rachunek bankowy Urzędu Miasta GETIN NOBLE BANK SA  nr rachunku 55 1560 0013 2322 6887 8000 0003

W przypadku opłaty przekazem lub przelewem należy podać tytuł z jakiego jest ona wnoszona.

Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28 lub przesłać na adres Urzędu:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28
97-300 Piotrków Trybunalski

Do 7 dni.

Odwołanie nie przysługuje.

1. Samodzielnym lokalem mieszkalnym (zgodnie z art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali) jest wydzielona trwałymi  ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne.

2. Do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w  którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż, zwane „pomieszczeniami przynależnymi”.

3. Odrębną nieruchomość w budynku mieszkalnym jednorodzinnym mogą stanowić co najwyżej dwa samodzielne lokale mieszkalne. Ograniczenie to nie ma zastosowania do budynków, które zostały wybudowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przed dniem 11 lipca 2003 r.

4. Organ administracji   państwowej   obowiązany  jest wydać  zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów   albo   stanu prawnego, wynikających  z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów, bądź innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.

5. Organ administracji państwowej przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające, np. w przypadku stwierdzenia rozbieżności lub błędów w zestawieniu powierzchni.

6. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 • art. 217 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w związku z art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali

Załączniki

 1. Wniosek

  (docx) 0.02mb

 • Referat: Referat Architektury i Budownictwa
 • Kategoria: Architektura i budownictwo
 • Data publikacji: 2020-10-09
 • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 6 =
Link
2 + 6 =