• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

IMA IX - Uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych

Symbol:

IMA IX

1. Wniosek o zgodę na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych - IMA IX

2. Załączniki:

• charakterystyka obiektu oraz w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko  lub nieruchomości sąsiednie – również projekt zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy, tj.
 • charakterystyka obiektu w formie pisemnej,
 • należy wskazać podstawowe parametry projektowanego zamierzenia, np. przedłożyć rysunki rzutu parteru, piętra oraz przekrojów budynku objętego opracowaniem, przekroje pasa drogowego, itp.,
 • projekt zagospodarowania przestrzennego (wyjątek jeżeli odstępstwo dotyczy wewnętrznych rozwiązań obiektu budowlanego),

• propozycje rozwiązań zamiennych,

• w przypadku obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską - pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków w zakresie wnioskowanego odstępstwa;

• w przypadku odstępstwa od przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego:
 • ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz
 • postanowienie wyrażające zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372, 1518 i 1593 oraz z 2020 r. poz. 471) - w przypadku obiektów budowlanych istotnych ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej;

• w przypadku odstępstw dotyczących wymagań higienicznych i zdrowotnych - pozytywną opinię w zakresie proponowanych rozwiązań państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

• upoważnienie (pełnomocnictwo) udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora (jeżeli zostało udzielone) wraz z opłatą skarbową.

Uwaga.  W przypadku nadbudowy, rozbudowy, przebudowy lub zmiany sposobu użytkowania istniejących obiektów budowlanych oraz w przypadku dostosowywania tych obiektów do wymagań ochrony przeciwpożarowej, w szczególności przy usuwaniu stanu zagrożenia życia ludzi, rozwiązania zamienne w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej stosuje się na podstawie zgody udzielonej w postanowieniu, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, bez wymogu uzyskiwania zgody na odstępstwo, o której mowa w ust. 2.

1. Opłata skarbowa:

• za upoważnienie (pełnomocnictwo) – 17,00 zł (w przypadku jego ustanowienia)

2. Opłaty dokonuje się gotówką w Kasach Urzędu przy ul. Pasaż Rudowskiego 10 lub ul. Szkolna 28 (budynek B)  lub  bezgotówkowo przelewem  na rachunek bankowy Urzędu Miasta GETIN NOBLE BANK SA  nr rachunku 55 1560 0013 2322 6887 8000 0003

W przypadku opłaty przekazem lub przelewem należy podać tytuł z jakiego jest ona wnoszona.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28
lub przesłać na adres Urzędu:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna28,
97-300 Piotrków Trybunalski

Wydanie postanowienia udzielającego bądź odmawiającego zgody na odstępstwo po uzyskaniu upoważnienia od właściwego ministra.

Odwolanie nie przysługuje.

Przed wydaniem pozwolenia na budowę właściwy organ występuje z wnioskiem do ministra
w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo. Właściwy Minister może uzależnić upoważnienie do wyrażenia zgody na odstępstwo od spełnienia dodatkowych warunków.

W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

• art. 9 w powiązaniu z art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. C  ustawy z dnia 7 lipca  1994r. Prawo budowlane.

Załączniki

 1. Wniosek

  (doc) 0.05mb

 • Referat: Referat Architektury i Budownictwa
 • Kategoria: Architektura i budownictwo
 • Data publikacji: 2020-10-09
 • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 6 =
Link
6 + 6 =