• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

IMA V - Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Symbol:

IMA V

1. Wniosek (IMA V) -  zgłoszenie  zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w którym należy podać:

 • dane inwestora (imię, nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres)
 • nazwę i rodzaj obiektu lub zespołu obiektów oraz adres obiektu i oznaczenie geodezyjne terenu (nr działki, nr obrębu).
 • dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
   
2. Załączniki do wniosku:
 • opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących bądź budowanych na tej i sąsiedniej nieruchomości, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania, -zaleca się sporządzenie rysunku na odbitce z mapy zasadniczej w skali 1: 500 (mapa do uzyskania w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i  Kartograficznej  przy ul. Szkolnej 28 (parter)
 • zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz  jego konstrukcję, wraz z danymi  techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (oświadczenie do pobrania w załącznikach sprawy),
 • zaświadczenie Prezydenta Miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, (do uzyskania w Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Farna 8, tel. 44 732 15 10)
 • w przypadku zmiany sposobu użytkowania, o której mowa w ust.1 pkt 2 (tj. podjęcia bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń ) - ekspertyzę techniczną wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności,
 • w zależności od potrzeb dowody uzyskania wymaganymi przepisami szczególnymi uzgodnień, pozwoleń, opinii lub innych dokumentów,
 • upoważnienie (pełnomocnictwo) udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (jeśli zostało udzielone) wraz z opłatą skarbową.

Uwaga.
W przypadku  zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, polegającej na podjęciu lub zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego - do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, należy dołączyć ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

1. Wniosek (IMA V) -  zgłoszenie  zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części ( wniosek do pobrania w załącznikach sprawy), w którym należy podać:

• dane inwestora (imię, nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres)
• nazwę i rodzaj obiektu lub zespołu obiektów oraz adres obiektu i oznaczenie geodezyjne terenu (nr działki, nr obrębu).
• dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

2. Załączniki do wniosku:
• opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących bądź budowanych na tej i sąsiedniej nieruchomości, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania, -zaleca się sporządzenie rysunku na odbitce z mapy zasadniczej w skali 1: 500 (mapa do uzyskania w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i  Kartograficznej  przy ul. Szkolnej 28 (parter)
• zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz  jego konstrukcję, wraz z danymi  techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi,
• oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (oświadczenie do pobrania w załącznikach sprawy),
• zaświadczenie Prezydenta Miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, (do uzyskania w Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Farna 8, tel. 44 732 15 10)
• w przypadku zmiany sposobu użytkowania, o której mowa w ust.1 pkt 2 (tj. podjęcia bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń ) - ekspertyzę techniczną wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności,
• w zależności od potrzeb dowody uzyskania wymaganymi przepisami szczególnymi uzgodnień, pozwoleń, opinii lub innych dokumentów,
• upoważnienie (pełnomocnictwo) udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (jeśli zostało udzielone) wraz z opłatą skarbową.

Uwaga.
W przypadku  zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, polegającej na podjęciu lub zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego - do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, należy dołączyć ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.


1. Opłata skarbowa:

• od pełnomocnictwa  -  17 zł (w przypadku jego ustanowienia)

Opłatę należy wnieść z chwilą złożenia zgłoszenia.

2. Opłaty dokonuje się gotówką w Kasach Urzędu przy ul. Pasaż Rudowskiego 10 lub
ul. Szkolna 28 (budynek B) lub  bezgotówkowo przelewem  na rachunek bankowy Urzędu Miasta GETIN NOBLE BANK SA nr rachunku 55 1560 0013 2322 6887 8000 0003

W przypadku opłaty przekazem lub przelewem należy podać tytuł z jakiego jest ona wnoszona.

Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28 lub przesłać na adres Urzędu:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna28
97-300 Piotrków Trybunalski

30 dni.
Do terminu tego nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania   określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania okresów trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art.35 § 5 KPA).

Odwołanie wnosi się do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracyjnego który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu  się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, że po złożeniu i doręczeniu organowi oświadczenia, strona nie może wnieść odwołania ani skargi na decyzję do Sądu Administracyjnego.

1. Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części:

• wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
• narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obwiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
• może spowodować niedopuszczalne zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków, pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych, wprowadzenie, utrwalenie, bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich,

2. Jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę – rozstrzygnięcie w sprawie zmiany sposobu użytkowania następuje  w drodze decyzji o pozwoleniu na budowę.

3. W przypadku braku kompletu wymaganych  dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Mieszkańców lub Referacie prowadzącym sprawę.

4. Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności:
- podjęcie lub zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska, bądź wielkość lub układ obciążeń.

• art. 71  ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

Załączniki

 1. Oświadczenie

  (pdf) 0.06mb

 2. Wniosek

  (pdf) 0.27mb

 • Referat: Referat Architektury i Budownictwa
 • Kategoria: Architektura i budownictwo
 • Data publikacji: 2020-10-09
 • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 4 =
Link
6 + 4 =