• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

IMA VII - Zgłoszenie rozbiórki

Symbol:

IMA VII

1. Wniosek o zgłoszeniu rozbiórki - IMA VII

Uwaga! Zgodnie z art. 31 ust.2, w związku z art. 31 ust.1 pkt 1 ustawy prawo budowlane zgłoszeniu rozbiórki podlega: rozbiórka budynków i budowli –niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską, o wysokości poniżej 8 m, jeśli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości.

2. Załączniki:

• w zależności od potrzeb - odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami , tj.

 • mapa  z naniesioną lokalizacji obiektu przeznaczonego do rozbiórki (mapa zasadnicza w skali  1:500 do pozyskania w Referacie Geodezji, Kartografii i Katastru) z oznaczeniem, wymiarów obiektu i odległości do granic działki,
 • zdjęcia obrazujące rozbierany obiekt,
 • pozwolenie wymagane odrębnymi przepisami  (np. decyzję Konserwatora Zabytków dla inwestycji na obszarze wpisanym do rejestru zabytków)
• upoważnienie (pełnomocnictwo)udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (jeżeli zostało udzielone) wraz z opłatą skarbową
• pisemna zgoda właściciela obiektu na rozbiórkę

(Pisemna zgoda współwłaścicieli obiektu, jeżeli obiekt jest współwłasnością lub pisemna zgoda właściciela obiektu przeznaczonego do rozbiórki, jeżeli nie stanowi on własności wnioskodawcy – inwestora).

Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych.
Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

1. Opłata skarbowa:

• od pełnomocnictwa  -  17 zł (w przypadku jego ustanowienia)

  Opłatę należy wnieść z chwilą złożenia zgłoszenia.

Opłaty dokonuje się gotówką w Kasach Urzędu przy ul. Pasaż Rudowskiego 10 lub ul. Szkolna 28 (budynek B) lub  bezgotówkowo przelewem  na rachunek bankowy Urzędu Miasta GETIN NOBLE BANK SA nr rachunku 55 1560 0013 2322 6887 8000 0003

Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Piotrkowa  Trybunalskiego ul. Szkolna 28  lub przesłać na adres Urzędu.

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28,
97-300 Piotrków Trybunalski

Wniosek można złożyć również za pośrednictwem oficjalnej rządowej aplikacji do składania wniosków w procesie budowlanym (E-BUDOWNICTWO).

21 dni od daty złożenia kompletnego wniosku zgłoszenia.
Do terminu tego nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania   określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania okresów trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art.35 § 5 KPA).

Odwołanie wnosi się do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. W przypadku, gdy prawem do nieruchomości dysponuje więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna wymagana jest zgoda wszystkich tych osób.

1. Właściwy organ może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów,
o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
jeśli rozbiórka tych obiektów :

• może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych i warunków sanitarnych oraz stanu środowiska lub wymaga zachowania warunków, od spełnienia których może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką

2. Właściwy organ może żądać, ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub mienia, przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotyczących prowadzenia robót rozbiórkowych

3. Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę lub przed ich zgłoszeniem, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia o zamierzonej rozbiórce.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 • Art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
 • Art. 39.1 ust. 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Załączniki

 1. Wniosek

  (pdf) 0.26mb

 • Referat: Referat Architektury i Budownictwa
 • Kategoria: Architektura i budownictwo
 • Data publikacji: 2020-10-09
 • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 3 =
Link
8 + 3 =