• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
  • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

IMA VI - Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych

Symbol:

IMA VI

1. Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych – (IMA VI)

2. Załączniki:

 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk B-3),

• w zależności od potrzeb: odpowiednie szkice lub rysunki;

• pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw;

• pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.

1. Opłata skarbowa:

• od pełnomocnictwa  -  17 zł (w przypadku jego ustanowienia)

  Opłatę należy wnieść z chwilą złożenia zgłoszenia.

Opłaty dokonuje się gotówką w Kasach Urzędu przy ul. Pasaż Rudowskiego 10 lub ul. Szkolna 28 (budynek B) lub  bezgotówkowo przelewem  na rachunek bankowy Urzędu Miasta GETIN NOBLE BANK SA nr rachunku 55 1560 0013 2322 6887 8000 0003.

Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
(ul. Szkolna 28) lub przesłać na adres Urzędu:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna28
97-300 Piotrków Trybunalski

Wniosek można złożyć również za pośrednictwem oficjalnej rządowej aplikacji do składania wniosków w procesie budowlanym (E-BUDOWNICTWO).

Organ ma 21 dni (od dnia doręczenia) na rozpatrzenie zgłoszenia.

W powyższym terminie organ może wydać:

• postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia (wówczas inwestor będzie musiał uzupełnić zgłoszenie; nałożenie takiego obowiązku przerywa bieg powyższego terminu)
• decyzję o sprzeciwie (od decyzji takiej przysługuje odwołanie do organu wyższej instancji).

Jeżeli w powyższym terminie organ nie wniesie sprzeciwu, inwestor może rozpocząć roboty budowlane. Brak sprzeciwu stanowi więc milczącą zgodę na roboty budowlane.

Organ może z urzędu, przed upływem powyższego terminu, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.

Odwołanie od ewentualnej decyzji wnoszącej sprzeciw do zgłoszenia wnosi się do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję wnoszącą sprzeciw. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Szczegółowe informacje dot. zgłoszenia budowy lub wykonania innych robót budowlanych znajdują się w Karcie Informacyjnej.

Art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Art. 39.1 ust. 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

  • Referat: Referat Architektury i Budownictwa
  • Kategoria: Architektura i budownictwo
  • Data publikacji: 2020-10-09
  • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 8 =
Link
2 + 8 =