• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
  • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

IMA XV - Wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

Symbol:

IMA XV

Referat Architektury i Budownictwa
ul. Szkolna 28

  1. Wniosek o wydanie decyzji o wyłączenie stosowania przepisów art. 45a ust 1 ustawy Prawo budowlane (wg ustalonego wzoru).
W celu wypełnienia wniosku konieczne będzie wskazanie danych dotyczących:
• inwestora (w tym danych do korespondencji)
• pełnomocnika (jeżeli inwestor zamierza działać przez pełnomocnika)
• decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia (będących podstawą rozpoczęcia budowy)
• planowanej inwestycji (zamierzenia budowlanego)

W zakresie danych dotyczących decyzji o pozwoleniu na budowę należy podać:
• datę wydania decyzji
• numer i znak decyzji
• nazwę zamierzenia budowlanego objętego decyzją

W zakresie danych dotyczących zgłoszenia należy podać:
• rodzaj robót objętych zgłoszeniem
• zakres robót objętych zgłoszeniem
• datę złożenia zgłoszenia

WAŻNE: Wniosek o wyłączenie stosowania przepisów art. 45a ust 1 ustawy Prawo budowlane należy uzasadnić, poprzez wskazanie np. nieznacznego stopnia skomplikowania robót budowlanych lub innych ważnych względów.

Opłata skarbowa:

• od pełnomocnictwa  -  17 zł (jedynie w przypadku jego ustanowienia)

Opłatę należy wnieść z chwilą złożenia zgłoszenia.

Opłaty dokonuje się gotówką w Kasach Urzędu przy ul. Pasaż Rudowskiego 10 lub ul. Szkolna 28 (budynek B) lub  bezgotówkowo przelewem  na rachunek bankowy Urzędu Miasta GETIN NOBLE BANK SA nr rachunku 55 1560 0013 2322 6887 8000 0003.

Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
(ul. Szkolna 28) lub przesłać na adres Urzędu:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna28
97-300 Piotrków Trybunalski

Wniosek można złożyć również w formie elektronicznej za pośrednictwem oficjalnej rządowej aplikacji do składania wniosków w procesie budowlanym (E-BUDOWNICTWO).

Organ ma miesiąc na wydanie decyzji o wyłączenie stosowania przepisów art. 45a ust 1 ustawy Prawo budowlane, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej − dwa miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 35 § 3 K.p.a.).
W powyższym terminie organ może wydać decyzję o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, jeżeli jest to uzasadnione nieznacznym stopniem skomplikowania robót budowlanych lub innymi ważnymi względami lub odmowie wyłączenia stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy Prawo budowlane (od decyzji takiej przysługuje odwołanie do organu wyższej instancji).

Odwołanie od ewentualnej decyzji o odmowie wyłączenia wnosi się do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję o odmowie. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Art. 45a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Załączniki

  1. Wniosek

    (pdf) 0.24mb

  • Referat: Referat Architektury i Budownictwa
  • Kategoria: Architektura i budownictwo
  • Data publikacji: 2021-03-02
  • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 6 =
Link
7 + 6 =