• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
  • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

IMA XIV - Wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w przedmiocie przystąpienia do wykonywania zgłoszonych robót budowlanych

Symbol:

IMA XIV

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w przedmiocie przystąpienia do wykonywania zgłoszonych robót budowlanych - IMA XIV

2. Załączniki:

• upoważnienie (pełnomocnictwo) udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy (jeżeli zostało udzielone) wraz z opłatą skarbową.

1. Opłata skarbowa:
• za upoważnienie (pełnomocnictwo) – 17,00 zł (w przypadku jego ustanowienia)
• za zaświadczenie – 17,00 zł (nie dotyczy budynku mieszkalnego).

2. Opłaty dokonuje się gotówką w Kasach Urzędu przy ul. Pasaż Rudowskiego 10 lub ul. Szkolna 28 (budynek B) lub bezgotówkowo przelewem  na rachunek bankowy Urzędu Miasta GETIN NOBLE BANK SA  nr rachunku 55 1560 0013 2322 6887 8000 0003

W przypadku opłaty przekazem lub przelewem należy podać tytuł z jakiego jest ona wnoszona.

Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28 lub przesłać na adres Urzędu:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28
97-300 Piotrków Trybunalski

Do 7 dni.

Zażalenie wnosi się do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem organu, który wydał zaświadczenie w formie postanowienia w terminie 7 dni od daty otrzymania.

Organ administracji   państwowej   obowiązany  jest wydać  zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów   albo   stanu prawnego, wynikających   z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów, bądź innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.
W przypadku niekompletności wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia (np. brak podpisu).

• art. 122f i art. 217 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego,
• art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane.

Załączniki

  1. Wniosek

    (docx) 0.02mb

  • Referat: Referat Architektury i Budownictwa
  • Kategoria: Architektura i budownictwo
  • Data publikacji: 2020-10-08
  • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 8 =
Link
8 + 8 =