• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

DEL XXXIII - Wniosek o przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych/o aktualizację danych w rejestrze danych kontaktowych/o usunięcie danych z rejestru danych kontaktowych

Symbol:

DEL XXXIII

Referat Ewidencji Ludności
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 77 05
fax: 44 732 77 06

1. Wniosek: Wypełniony i podpisany wniosek o przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych/o aktualizację danych w rejestrze danych kontaktowych/o usunięcie danych z rejestru danych kontaktowych w postaci papierowej lub dowolny formularz urzędowy zawierający sekcję Rejestr Danych Kontaktowych;

2. Telefon komórkowy (w przypadku potwierdzenia adresu e-mail – dostęp do konta poczty elektronicznej);    

3. Do wglądu: dowód osobisty lub paszport

Usługa jest bezpłatna.

Wniosek należy złożyć osobiście w Referacie Ewidencji Ludności  Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szkolnej 28 (wejście B), parter.
Wniosek można złożyć również za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (w tym usługi PWPW).

Wprowadzenie i aktualizacja danych w urzędzie – niezwłocznie po potwierdzeniu kodem.
W ciągu 24 godzin od otrzymania kodu potwierdzającego. Jeśli kod nie zostanie wprowadzony i zatwierdzony – niepotwierdzone dane zostaną usunięte z rejestru danych kontaktowych. Wtedy dane należy wprowadzić ponownie. Można to zrobić przez internet lub w urzędzie. Usunięcie danych – natychmiast bez potwierdzenia kodem.

Odwołanie nie przysługuje.

1. Rejestr danych kontaktowych ma na celu usprawnienie komunikacji pomiędzy administracją a osobami fizycznymi, które przekażą swoje dane do rejestru danych kontaktowych. Dzięki temu administracja publiczna może mieć z nimi bezpośredni kontakt co przyspieszy załatwienie spraw urzędowych. Dane gromadzone w rejestrze będą stanowić także bazę dla usług informacyjnych kierowanych do obywatela.

2. Przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych przez osobę, której dotyczą jest całkowicie dobrowolne a przetwarzanie danych w tym rejestrze odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez tę osobę. Przekazane do rejestru dane osoba, której one dotyczą może w każdej chwili usunąć bądź dokonać zmiany przekazanych danych w zakresie numeru telefonu komórkowego i adresu poczty elektronicznej.

3. Dane do rejestru danych kontaktowych może przekazać osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i posiadająca numer PESEL.

4. W rejestrze danych kontaktowych gromadzi się dane w zakresie numeru telefonu lub adresu poczty e-mail. Każdy samodzielnie decyduje czy do rejestru udostępnia numer telefonu komórkowego czy adres e-mail lub oba.

5. Wniosek o przekazanie, aktualizację lub usunięcie danych w rejestrze danych kontaktowych składa się w siedzibie organu dowolnej gminy lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

6. Przekazanie, aktualizację lub usunięcie danych w rejestrze danych kontaktowych można dokonać samodzielnie za pośrednictwem usługi udostępnionej na stronie www.gov.pl      
      
7. Jeżeli dane kontaktowe będą przekazywane w organie gminy to niezbędne jest do tego urządzenie, na które za pośrednictwem SMS-a lub e-maila zostaną wysłane kody do potwierdzenia danych.

8. Jeżeli osoba będzie korzystała z rejestru danych kontaktowych przez internet – potrzebuje profilu zaufanego lub e-dowodu.

 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U z 2021 r., poz.670),
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie rejestru danych kontaktowych (Dz.U. z 2019 r., poz.2467).

Załączniki

 1. Wniosek

  (pdf) 0.89mb

 • Referat: Referat Ewidencji Ludności
 • Kategoria: Rejestr danych kontaktowych
 • Data publikacji: 2020-11-06
 • Data modyfikacji: 2021-04-21
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 1 =
Link
9 + 1 =