• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

DEL XXX - Sprawdzenie danych zawartych w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców na wniosek osoby, której dane dotyczą i usunięcie niezgodności w przypadku ich wystąpienia

Symbol:

DEL XXX

Referat Ewidencji Ludności
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 77 51
fax: 44 732 77 53

Usługa jest bezpłatna.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szkolnej 28 wejście B.
Wniosek można złożyć również za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Niezwłocznie po zakończeniu postępowania wyjaśniającego.

Odwołanie nie przysługuje.

Rezultatem usługi jest sprawdzenie danych oraz usunięcie niezgodności w danych osobowych lub jego brak w przypadku stwierdzenia prawidłowości danych i w uzasadnionych przypadkach zawiadomienie osoby, której dane były sprawdzane. Zawiadomienie o sposobie załatwienia sprawy, zawiera w szczególności informacje o działaniach podjętych w związku z usunięciem niezgodności i o wyniku postępowania wyjaśniającego, a w przypadku postępowania wyjaśniającego wszczętego z urzędu – także datę jego wszczęcia.

 • art. 11 Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 510),
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2021 r.,poz.670),
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2523),
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1194).

Załączniki

 1. Wniosek

  (doc) 0.05mb

 • Referat: Referat Ewidencji Ludności
 • Kategoria: Dowody osobiste, sprawy meldunkowe
 • Data publikacji: 2020-11-06
 • Data modyfikacji: 2021-04-21
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 6 =
Link
4 + 6 =