• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

DEL XXIX - Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

Symbol:

DEL XXIX

Referat Ewidencji Ludności
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 77 51, 44 732 77 52
fax: 44 732 77 53

 • wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa;
 • pisemna zgoda osoby mającej być pełnomocnikiem;
 • kopia aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania (nie dotyczy wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat);
 • kopia zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem - w przypadku gdy osoba ta nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

Usługa jest bezpłatna.

Wniosek należy złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Szkolnej 28 (wejście B), stanowisko 15, parter.
Wniosek można złożyć również za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP ( w tym usługi PWPW).

3 dni od daty otrzymania wniosku.

Odwołanie nie przysługuje.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania należy wnieść w gminie, gdzie wyborca jest wpisany do rejestru wyborców najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów.
Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania a także wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania.

 • : Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1319 z późn. zm., Art. 54, 55 i 56).

Załączniki

 • Referat: Referat Ewidencji Ludności
 • Kategoria: Wybory
 • Data publikacji: 2020-11-06
 • Data modyfikacji: 2021-04-21
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 1 =
Link
2 + 1 =